Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
14.04.2016 12.05.2016 17:00:00 12.05.2016 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: Строеж №1: „Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 180 в землището на с. Блажиево, община Бобошево”; Строеж № 2: „Укрепване на Транзитния газопровод за Македония при пресичането на р.Струма на ПК 302+08 до с. Гирчевци, община Кюстендил”; Строеж № 3: „Изграждане на ново защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска на ПК 33,3 до с. Българчево, община Благоевград”; Строеж № 4: „Изграждане на ново защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през дере на ПК 36,9 до с. Покровник, община Благоевград”; Строеж № 5: Актуализиране на инвестиционен проект, доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци” до възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Вълчи дол“; Строеж № 6: „Изграждане на нови регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи технологични съоръжения (АГРС, ГРС и ГИС)”; Строеж № 7: „ГРС Исперих – ново външно ел.захранване”; Строеж № 8: „АГРС Търговище – ново външно ел.захранване” 160-057 Документация за участие

Образци за участие в процедурата

Протокол № 1 от 30.05.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 30.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 13.06.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 15.11.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 15.11.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 05.12.2016г.

Договор № 2695 от 30.12.2016г. и приложенията към него, публ.на 05.01.2017г.

Допълнително споразумение № 1 от 30.03.2020 г. към Договор № 2695 от 30.12.2016 г.

Възложена
14.04.2016 31.05.2016 17:00:00 31.05.2016 17:00:00 „Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията и подсилването на северния полупръстен на газопреносната система с прединвестиционни проучвания и инвестиционно проектиране за строеж “Подмяна на Преносен (магистрален) газопровод в участъка “ОС Беглеж- КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово” към проект от "общ интерес" 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система в България 160-060 Документация за участие

Образци за участие, част от документацията за участие - pdf.формат

Приложения №№ 1,2 и 3 към "Пълно описание на предмета на поръчката. Технически спецификации"

Образци за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 19.04.2016 г.

Протокол № 1 от 29.07.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 29.07.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 25.08.2016 г.

Решение по чл.73, ал. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 15.09.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 15.09.2016 г.

Договор № 2611 от 14.10.2016 г., публикуван на 14.10.2016 г., Прилож.№1 и Прилож.№ 2 към него

Приложение № 3 към Договор №2611/14.10.2016 г.

Приложения от № 4 до № 9 към Договор №2611/14.10.2016 г.

Приложения към Прил.№ 1 на Договор №2611/14.10.2016 г.

Приложение към Прил. № 3 на Договор №2611/14.10.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Допълнително споразумение № 1 от 27.10.2017 г., публ.на 27.10.2017 г.

Възложена
14.04.2016 06.06.2016 17:00:00 06.06.2016 17:00:00 „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строежите: Строеж № 1: ”Укрепване на Транзитния газопровод за Македония при пресичането на р. Струма на ПК 302+08 до с. Гирчевци, община Кюстендил” Строеж № 2: ”Изграждане на ново защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска на ПК 33,3 до с. Българчево, община Благоевград” Строеж № 3: ”Изграждане на ново защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през дере на ПК 36,9 до с. Покровник, община Благоевград” 160-007 Документация за участие

Образци за подготовка на оферта

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 13.05.2016г.

Прекратена
14.04.2016 31.05.2016 17:00:00 31.05.2016 17:00:00 ”Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“ 160-004 Документация за участие

образци

Инвестиционен проект

Протокол № 1 от работата на Комисията, публикуван на 28.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на Kомисията, публикуван на 01.09.2016 г.

Решение за прекратяване по чл.39,ал.2,т.2 от ЗОП (отм.) и мотиви към него,публ. на 01.09.2016 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие

Прекратена
13.04.2016 11.05.2016 17:00:00 11.05.2016 17:00:00 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеостени” 160-014 Документация за участие

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 25.04.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.04.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 03.05.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-41А/17.06.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 17.06.2016 г.

Информация за датата и осн. за освобождаване на гаранциите за участие, публикувана на 18.07.2016 г.

Прекратена
13.04.2016 27.05.2016 17:00:00 27.05.2016 17:00:00 Осигуряване на достъп на техническо оборудване и персонал до земите в района на ПГХ – Чирен за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 160-062 Документация за участие в обществената поръчка

Образци към документация за участие в обществената поръчка

Протокол № 1 от работата на Комисията, публикуван на 20.06.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 30.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на Комисията, публикуван на 02.12.2016 г.

Решение за прекратяване по чл. 39,ал. 2, т. 3 от ЗОП (отм.) и мотиви към него,публ. на 02.12.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 04.01.2017 г.

Прекратена
13.04.2016 11.05.2016 17:00:00 11.05.2016 17:00:00 Доставка на резервни части за система за автоматично управление „Турболог“ 160-036 Документация за участие

Образци за участие

Решение за прекратяване, публикувано на 16.05.2016 г.

Прекратена
13.04.2016 11.05.2016 17:00:00 11.05.2016 17:00:00 „Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на 2 бр. газотурбинни двигатели ТНМ 1304/11, всеки състоящ се от газгенератор и силова турбина” 160-078 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от 27.05.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 27.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 07.06.2016 г.

Решение по чл.73,ал.1 от ЗОП(отм)и протоколи №2 и № 3 на комисията, публикувани на 25.08.2016г.

Договор № 2625 от 31.10.2016 г., публикуван на 08.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 27.11.2017г.

Възложена
13.04.2016 11.05.2016 17:00:00 11.05.2016 17:00:00 Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи 160-068 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.04.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 27.05.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 16.06.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 14.07.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 14.07.2016 г.

Договор № 2543 от 11.08.2016 г., публ. на 31.08.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2543 от 11.08.2016 г., публ. на 28.12.2016 г.

Възложена
13.04.2016 25.05.2016 17:00:00 25.05.2016 17:00:00 Извършване на ремонтни дейности по Магистрални (МГ) и Транзитни газопроводи (ТГ) на територията на Република България“, I-ва обособена позиция:Извършване на ремонтни дейности на територията на СИЕР Вълчи Дол по ТГ-1, ТГ-2, МГ – Север и МГ - Юг; II-pа обособена позиция:Извършване на ремонтни дейности на територията на ЮИЕР Стара Загора по ТГ и МГ; III-та обособена позиция:Извършване на ремонтни дейности на територията на СЗЕР Ботевград по МГ – Север; IV-та обособена позиция:Извършване на ремонтни дейности на територията на ЮЗЕР Ихтиман по ТГ и МГ 160-043 Документация за участие

Образци за подготовка на оферта

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 04.08.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 25.08.2016г.

Решение по чл.73, ал. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 14.10.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 14.10.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2671 от 08.12.2016г. по III-та обособена позиция, публ. на 08.12.2016г.

Договор № 2696 от 30.12.2016г. по I-ва обособена позиция, публ. на 12.01.2017г.

Договор № 2697 от 30.12.2016г. по II-ра обособена позиция, публ. на 12.01.2017г.

Договор № 2698 от 30.12.2016г. по IV-та обособена позиция, публ. на 12.01.2017г.

Информация за датата и основание за освобождаване на гаранции за участие

Договор за подизпълнение, публ. на 14.02.2017г.

Обявление за приключен договор 2696/30.12.2016 г., публикувано на 31.05.2018 г.

Обявление за приключен договор 2671/08.12.2016 г., публикувано на 31.01.2019 г.

Обявление за приключен договор 2697/30.12.2016 г., публикувано на 31.01.2019 г.

Обявление за приключен договор 2698/30.12.2016 г., публикувано на 31.01.2019 г.

Възложена
13.04.2016 27.05.2016 17:00:00 27.05.2016 17:00:00 „Доставка на газова арматура“, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“; обособена позиция № 2 „Доставка на трипътни сферични кранове“ 160-005 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 25.04.2016 г.

Решение за промяна, публикувано на 28.04.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.05.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 12.05.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 14.05.2016 г.

Протокол № 1 от 20.06.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 20.06.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 06.07.2016 г.

Решения за завършване на процедурата с протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 22.07.2016 г.

Договор № 2552 от 22.08.2016 г., публикуван на 13.09.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
13.04.2016 25.05.2016 17:00:00 25.05.2016 17:00:00 Доставка на фасонни части 160-039 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 25.04.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.06.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 14.07.2016 г.

Решение по чл.73,ал.1 и 2 от ЗОП(отм)и протокол №2 на комисията, публикувани на 01.08.2016г.

Договор № 2579 от 14.09.2016 г., публикуван на 03.10.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
13.04.2016 27.05.2016 17:00:00 27.05.2016 17:00:00 Доставка на фитинги и фреза за стопъл операции 160-059 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.06.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публ. на 22.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.08.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 05.08.2016 г.

Договор № 2616 от 25.10.2016 г., публикуван на 02.11.2016 г.

Информация за изпълнението на договор № 2616 от 25.10.2016 г., публикувана на 24.02.2017 г.

Възложена
13.04.2016 31.05.2016 17:00:00 31.05.2016 17:00:00 Доставка на специализирана изкопна и строителна техника, разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на минибагер с ремарке; Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на верижен багер; Обособена позиция № 3 с наименование - Доставка на булдозер; Обособена позиция № 4 с наименование - Доставка на тръбоклад; 160-069 Документация за участие

Образци за подготовка на оферта

Решение за промяна, с променена техн. спец. по об.поз. №2, публ. на 25.04.2016г.

Разяснение по документацията за участие с прил. към него, публ. на 25.04.2016г.

Разяснение по документацията за участие с прил. към него, публ. на 14.05.2016г.

Разяснение по документацията за участие, публ. на 25.05.2016г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.07.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публ. на 13.09.2016 г.

Решение по чл.73,ал.1 и 2 от ЗОП(отм)и проток. №2 и №3 на комис. със залич. инф., публ. на 12.10.16г

Договор за доставка на минибагер с ремарке по об. поз.1, публ. на 16.12.2016г.

Договор за доставка на булдозер по об. поз.3, публ. на 16.12.2016г.

Договор за доставка на багер по об. поз.2, публ. на 11.01.2017 г.

Обявление за изпълнението на договори по об. поз. №1 и №2, публ. на 17.01.2017г.

Обявление за изпълнението на договор по об. поз. №3, публ. на 31.03.2017г.

Решение за прекратявяне на об. поз. 4, публ. на 13.04.2017г.

Частично Възложена / Прекратена
13.04.2016 12.05.2016 17:00:00 12.05.2016 17:00:00 Доставка на самоходни вишки 160-070 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 06.06.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 29.06.2016г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 22.07.2016г.

Решение за класиране на участниците, публ. на 22.07.2016г.

Договор № 2582 от 15.09.2016 г., публ. на 04.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2582 от 15.09.2016 г., публ. на 26.10.2016 г.

Възложена
13.04.2016 12.05.2016 17:00:00 12.05.2016 17:00:00 Подготвително (прединвестиционно) проучване с технико-икономически анализ на състоянието на техническото оборудване на три компресорни станции – КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич“ и необходимост от модернизация“ 160-054 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 16.05.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 24.06.2016 г.

Решение за прекратяване по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 24.06.2016 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

Прекратена
13.04.2016 18.05.2016 17:00:00 18.05.2016 17:00:00 Текущ ремонт чрез преизолация на стоманен изходящ шлейф Ду 1000 на КС Лозенец в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол 160-073 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от 10.06.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 10.06.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 23.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 14.07.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), публикувано на 14.07.2016 г.

Договор № 2545 от 11.08.2016 г., публикуван на 09.09.2016 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие.

Допълнително споразумение № 1 от 21.12.2016г., публикувано на 27.12.2016г.

Информация за приключен договор №2545 публикувана на 21.02.2017 г.

Възложена
13.04.2016 12.05.2016 17:00:00 12.05.2016 17:00:00 Доставка на влекач с тежковозно полуремарке 160-074 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 27.06.2016 г.

Решение по чл.73,ал.1 и 2 от ЗОП(отм)и протокол №2 на комисията, публикувани на 22.07.2016г.

Договор № 2581 от 14.09.2016 г., публикуван на 04.10.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
12.04.2016 27.05.2016 17:00:00 27.05.2016 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 160-075 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от 20.06.2016 г., от работата на комисията, публикуван на 20.06.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 20.06.2016 г.

Решение по чл.73,ал.1 от ЗОП(отм)и протоколи №2 и №3 на комисията, публикувани на 25.08.2016г.

Договор № 2594 от 29.09.2016 г., публикуван на 20.10.2016 г.

Информация за освобождаване гаранцията за участие, публикувана на 20.10.2016 г.

Допълнително споразумение № 1 от 07.12.2016 г. към договор № 2594 от 29.09.2016 г.

Обявление за приключен договор № 2594/29.09.2016 г., публикувано на 20.04.2017г.

Възложена
12.04.2016 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15 160-065 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Борсов договор № 221 от 21.04.2016г. (БТГ № 2421/21.04.2016 г.), публ. на 12.05.2016 г.

Обявление за прикл. на борсов договор № 221 от 21.04.2016г. (БТГ № 2421), публ. на 11.08.2016 г.

Възложена
12.04.2016 Доставка на свежо авиационно масло МС 20 или еквивалентно 160-063 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Борсов договор № 242 от 27.04.2016 г. (БТГ № 2433/27.04.2016г.), публ. на 12.05.2016 г.

Обявление за прикл. на борсов договор № 242 от 27.04.2016 г. (БТГ № 2433), публ. на 11.08.2016 г.

Възложена
12.04.2016 Доставка на свежо минерално турбинно масло ISO VG 32 с висока стабилност на окисление 160-064 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Борсов договор № 222 от 21.04.2016 г. (БТГ № 2422/21.04.2016 г.), публ. на 12.05.2016 г.

Обявление за прикл. на борсов договор №222 от 21.04.2016 г. (БТГ № 2422),публ. на 18.07.2016 г.

Възложена
12.04.2016 18.04.2016 12:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на строеж „Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД” 160-067-Решение за откриване на процедурата

Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП/отм./, публикувано на 04.05.2016г.

Доклад от работата на комисията с приложението към него, публикуван на 04.05.2016г.

Договор № 2473 от 16.06.2016 г., публикуван на 06.07.2016 г.

Приложения към Договор 2473/16.06.2016 г.-част 1

Приложения към Договор 2473/16.06.2016 г.-част 2

Доп. споразумение № 1 от 20.10.2016 г. към Договор № 2473/16.06.2016 г., публ. на 24.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2473/16.06.2016 публикувано на 07.12.2016

Възложена
11.04.2016 16.05.2016 17:00:00 16.05.2016 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 160-076 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.05.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 02.06.2016 г.

Протокол №2 от работата на комис. и Решение за класиране,публ. на 22.07.2016г.

Договор №2542/11.08.2016, публикуван на 26.08.2016г.

Обявление за приключване на договор №2542/11.08.2016, публикувано на 13.10.2016г.

Възложена
11.04.2016 09.05.2016 17:00:00 09.05.2016 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки за газова арматура Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на синтетична уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/“ Обособена позиция № 2 „Доставка на уплътнителна смазка“ 160-066 Документация за участие

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 22.04.2016 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция № 1, публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол № 1 от 17.06.2016 г. от работата на комисията, публикуван на 17.06.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на цени по обособена позиция № 2, публикувано на 20.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, приет на 14.07.2016, публикуван на 14.07.2016 г.

Решение по чл. 73, ал.1 и ал. 2 от ЗОП (отм.)по обос. поз. № 2, публикувано на 14.07.2016 г.

Договор № 2583 от 15.09.2016 г., публикуван на 06.10.2016 г.

Информация-обявление за изпълнен договор № 2583/15.09.2016г., публик. на 16.11.2016 г.

Частично Възложена / Прекратена
06.04.2016 09.05.2016 17:00:00 09.05.2016 17:00:00 Доставка на топлообменници 160-035 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 13.04.2016г.

Решение за прекратяване, публикувано на 16.05.2016г.

Прекратена
06.04.2016 05.05.2016 17:00:00 05.05.2016 17:00:00 Доставка на компютърна техника 160-032 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 18.05.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовaта оферта, публикувано на 02.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 24.06.2016 г

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 24.06.2016 г.

Договор № 2515 от 21.07.2016 г., публикуван на 03.08.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2515 от 21.07.2016 г., публ. на 28.09.2016 г.

Възложена
06.04.2016 09.05.2016 17:00:00 09.05.2016 17:00:00 Облитане на част от газопреносната система за откриване на пропуски на газ 160-044 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.06.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 29.06.2016г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 22.07.2016г.

Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП(отм.) публикувано на 22.07.2016г.

Договор № 2580 от 14.09.2016 г., публикуван на 03.10.2016 г.

Информация за изпълнението на договор № 2580 от 14.09.2016 г., публикувана на 24.02.2017 г.

Възложена
06.04.2016 13.05.2016 17:00:00 13.05.2016 17:00:00 Демонтаж, ремонт с изработка на нови секции, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС Вълчи дол 160-050 Документация за участие

Образци за участие

Протоколи № 1 и 2 от работата на комисията, публикувани на 31.05.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 22.07.2016 г.

Решение по чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП (отм.), публикувано на 22.07.2016 г.

Договор № 2592 от 26.09.2016 г., публикуван на 11.10.2016 г.

Споразумение за осиг.на здравословни и безопасни условия на труд на осн.чл.18 от ЗЗБУТ,публ.07.04.17

обявление за приключване на договор 2592, публикувано на 15.12.2017 г.

Възложена
05.04.2016 11.05.2016 17:00:00 11.05.2016 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД 160-037 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 16.05.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 19.05.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 17.06.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 17.06.2016 г.

Договор № 2497/08.07.2016 г., публикуван на 21.07.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2497 от 08.07.2016 г., публ. на 19.09.2018 г.

Възложена
05.04.2016 19.05.2016 17:00:00 19.05.2016 17:00:00 Доставка на средства за първоначално пожарогасене 160-033 Документация за участие

Решение за промяна и променената документация

Разяснение по документацията, публикувано на 22.04.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.06.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 04.07.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 29.07.2016г.

Решение по чл. 73, ал.1 и ал. 2 от ЗОП (отм.), публикувано на 29.07.2016 г.

Договор № 2560 от 30.08.2016 г., публикуван на 20.09.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
05.04.2016 04.05.2016 17:00:00 04.05.2016 17:00:00 Доставка на генератори 160-024 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 19.04.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 07.06.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 24.06.20

Договор № 2559 от 30.08.2016 г., публикуван на 19.09.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
05.04.2016 09.05.2016 17:00:00 09.05.2016 17:00:00 Доставка на лицензи за софтуер 160-020 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 12.05.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 17.05.2016 г.

Решение по чл.73, ал.1 от ЗОП (отм.)с протокол №2 от работата на комисията, публикувани на 16.06.16г

Договор № 2496 от 05.07.2016 г., публикуван на 05.07.2016г.

Информация за изпълнение на договор №2496,публ.на 21.07.2016г.

Възложена
01.04.2016 09.05.2016 17:00:00 09.05.2016 17:00:00 Доставка на оригинални нерециклирани консумативи за принтери факс-апарати и копирни машини. 160-027 Документация за участие

160-027 Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 22.04.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 28.04.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 28.04.2016 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 26.05.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 08.06.2016 г.

Решение по чл.73,ал.1 и 2 от ЗОП(отм)и Прот.№2 от работата на комисията, публикувани на 15.07.2016г.

Договор № 2541 от 10.08.2016г., публикуван на 26.08.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 2541 от 10.08.2016 г., публикувано на 21.05.2018 г.

Възложена
01.04.2016 05.05.2016 17:00:00 05.05.2016 17:00:00 Доставка на силови кабели 160-040 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 13.05.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 06.06.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 01.07.2016г.

Решение по чл.73, ал.1 и 2 от ЗОП(отм.) публикувано на 01.07.2016г.

Договор № 2517 от 22.07.2016 г., публикуван на 28.07.2016 г.

Обявление за изпълнен договор №2571 от 22.07.2016 г., публ. на 12.09.2016 г.

Възложена
01.04.2016 03.05.2016 17:00:00 03.05.2016 17:00:00 Доставка на газови котли 160-013 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 08.04.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 18.04.2016 г.

Решение по чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Прекратена
01.04.2016 28.04.2016 17:00:00 28.04.2016 17:00:00 Доставка на изолационни материали за газопроводи 160-028 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 08.04.2016 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 18.04.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 16.06.2016 г.

Решение по чл. 73, ал.1 и ал. 2 от ЗОП(отм.) и протокол № 2от работата на комисията, публ. на 29.06.

Договор № 2514 от 15.07.2016 г., публикуван на 29.07.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена