Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
10.02.2016 16.03.2016 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец” – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци” до ВТ автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Търговище 150-174-Решение за откриване на процедурата

Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП (отм.) и приложенията към него, публикуван на 01.12.2017 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП (отм.), публикувано на 01.12.2017 г.

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП (отм.), във вр. с чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП(отм.), публ. на 12.03.2018г

Обявление за сключен договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 1 и Приложение № 2 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ.на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ.на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 1, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 2, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 3, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г.-Списък на материалите 4, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 4 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 4 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г - Анализи 1, публ. на 30.04.2018 г.

Приложение № 4 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г - Анализи 2, публ. на 30.04.2018 г.

Приложения от № 5 до № 9 към Договор № 3229 от 27.03.2018 г, публ. на 30.04.2018 г.

Допълнително споразумение №1 към Договор № 3229/27.03.2018 г.

Приложение към Допълнително споразумение № 1

Възложена
10.02.2016 25.02.2016 17:00:00 25.02.2016 17:00:00 Доставка на анализатори на точка на роса по вода и по въглеводороди 150-179 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 10.03.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 24.03.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 07.04.2016 г

Договор № 2441 от 17.05.2016 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
04.02.2016 10.03.2016 17:00:00 10.03.2016 17:00:00 „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към системите за пренос, транзит и съхранение на природен газ и за Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД: Строеж №1: Очистни съоръжения на газопроводно отклонение за гр. Димитровград; Строеж № 2: Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана дере в района на км 7,2; Строеж № 3: Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на Соколовско дере в района на км 8,4; Строеж № 4: Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236 – 1240 срещу с. Чучулигово, община Петрич; Строеж № 5: Реконструкция за намаляване на вибрациите в ГМК и технологичната линия от ГМК до II ри пясъчен демпфер в ПГХ Чирен; Строеж № 6: Външно ел.захранване, трафопост 20/0.4 kV за административната сграда на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД, реконструкция на съществуващо главно разпределително табло(ГРТ) и кабелни линии НН; Строеж № 7: Трифазно електрическо захранване от РУ 0,4kV до Очистно съоръжение към кран 20 на ТГ1 КС Кардам 2; Строеж № 8: Подмяна на козирката над входа на административна сграда на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София” 160-003 Документация за участие

Пълно описание на предмета на поръчката. Технически спецификации.

Образци за участие в процедурата

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 29.03.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 08.04.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 20.05.2016г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 20.05.2016г.

Договор № 2519 от 25.07.2016 г., публикуван на 04.08.2016 г.

Информация за датата и основание за освобождаване на гаранции за участие.

Възложена