Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
18.01.2016 18.02.2016 17:00:00 18.02.2016 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) тип ТНМ 1304 150-184 Документация за участие

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 24.02.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 29.02.2016 г.

Протокол № 2 от 04.04.2016 от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-4А/04.04.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 04.04.2016 г.

Прекратена
18.01.2016 11.02.2016 17:00:00 11.02.2016 17:00:00 Доставка на резервни части за системи за автоматично управление (САУ) и силова част 150-165 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 26.01.2016 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 24.02.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 29.02.2016 г.

Протокол № 2 от 04.04.2016 от работата на комисията, публикуван на 04.04.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-3А/04.04.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 04.04.2016 г.

Прекратена
15.01.2016 19.02.2016 17:00:00 19.02.2016 17:00:00 Проектиране на външно ел.захранване, трафопост 20/0.4 kV за административната сграда на ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД, реконструкция на съществуващо главно разпределително табло(ГРТ) и кабелни линии НН 150-185 Документация за участие

Приложения 5 и 6 към "Пълно опис.на предмета на поръчката. Техническа спецификация."

Образци за участие в процедурата

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 15.03.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 19.04.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 08.06.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 08.06.2016 г.

Договор № 2520 от 26.07.2016 г., публикуван на 04.08.2016 г.

Приложение № 5 към Приложение № 1 на Договор № 2520 от 26.07.2016 г.

Приложение № 6 към Приложение № 1 на Договор № 2520 от 26.07.2016 г.

Информация за датите и основанията за освобождаване на гаранциите за участие

Възложена
13.01.2016 Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции на доставчика, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти 160-002 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Борсов договор № 60 от 28.01.2016г. (БТГ № 2344/28.01.2016г.), публ. на 12.02.2016г.

Борсов договор № 61 от 28.01.2016г. (БТГ № 2345/28.01.2016г.), публ. на 12.02.2016г.

Инф. за изв. плащания по борсови договори №60/ 28.01.16г. и №61/ 28.01.16г., публ. на 28.03.16г.

Инф. за изв. плащания по борсови договори №60/ 28.01.16г. и №61/ 28.01.16г., публ. на 27.04.16г.

Информация за изпълнението на борсов договор №60/28.01.2016 (БТГ№ 2344/28.01.2016),публ. на 10.02.17

Информация за изпълнението на борсов договор №61/28.01.2016 (БТГ№ 2345/28.01.2016),публ. на 13.02.17

Възложена