Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.07.2015 14.09.2015 17:00:00 14.09.2015 17:00:00 Доставка на перилни препарати, почистващи препарати, препарати за ароматизиране, домакински материали и консумативи 150-109 Документация за участие

Образци от документацията за участие

Решение за промяна и променен Образец-О12 на Ценово предложение, публикувани на 14.08.2015г.

Протоколи № 1 и 2 от работата на комисията, публикувани на 25.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 05.10.2015г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 02.11.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 02.11.2015 г.

Договор № 2274 от 02.12.2015 г., публикуван на 09.12.2015 г.

Информация за извършени плащания по договора, обновена на 02.06.2016г.

Информация за изпълнен договор,публикувано на 17.03.2017г.

Възложена
30.07.2015 24.08.2015 17:00:00 24.08.2015 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеостени 150-104 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 28.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 30.09.2015 г.

Решение за прекратяване, публикувано на 30.09.2015 г.

Продължение на мотиви към решение за прекратяване, публикувано на 30.09.2015г.

Прекратена
30.07.2015 01.09.2015 17:00:00 01.09.2015 17:00:00 Доставка на генератори 150-089 Документация за участие

Решение за промяна и променените документи, публикувано на 06.08.2015г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 07.08.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 10.08.2015 г.

Протокол №1 и №2 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 10.09.2015г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 02.10.2015 г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.10.2015 г.

Прекратена
28.07.2015 18.08.2015 17:00:00 18.08.2015 17:00:00 Доставка на изолационни материали и стоманени тръби Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на изолационни материали“ Обособена позиция № 2 „Доставка на стоманени тръби“ 150-121 Документация за участие

Образци за участие

Решение за промяна и променена техническа спецификация по обособена позиция № 2

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 25.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 29.09.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 08.10.2015 г.

Договор № 2259 от 19.11.2015 г., публикуван на 23.11.2015 г.

Договор № 2288 от 17.12.2015 г., публикуван на 18.12.2015 г.

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
23.07.2015 20.08.2015 17:00:00 20.08.2015 17:00:00 Доставка на акумулаторни батерии 150-110 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 31.07.2015 г.

Решение за промяна и променена техническа спецификация, публикувани на 07.08.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 10.08.2015 г.

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 26.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 16.09.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол от работата на комисията, публикувани на 15.10.2015 г.

Договор № 2291 от 18.12.2015 г., публикуван на 18.12.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
20.07.2015 13.08.2015 17:00:00 13.08.2015 17:00:00 Доставка на манометри 150-105 Документация за участие

Протокол №1 и №2 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публ. на 21.08.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 09.09.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 25.09.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 25.09.2015 г.

Договор № 2248/05.11.2015г., публикуван на 05.11.2015г.

Информация за плащане и за приключване на договора, публикувана на 04.01.2016 г.

Информация за изпълнен договор,публикувана на 06.01.2016 г.

Възложена
16.07.2015 13.08.2015 17:00:00 13.08.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към мрежата за пренос на природен газ и административната сграда на „Булгартрансгаз” ЕАД: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Укрепване на газопроводното отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р. Марица при с. Мирянци на ПК 164+35”; Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Нова измерителна линия за „Софиягаз” ЕАД от ГРС - 1 (Казичене)“; Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Основен ремонт на Хранителен комплекс към Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ и Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Аварийна дизел - генераторна станция към административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-123 Документация за възлагане на обществена поръчка

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 24.08.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 01.09.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 16.09.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 16.09.2015 г.

Договор № 2228/19.10.2015 г. и приложения,публ.на 20.10.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие,публ.на 26.10.2015г.

Възложена
14.07.2015 11.08.2015 17:00:00 11.08.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ПГХ Чирен – подмяна тръби на закрит цикъл на газо-мото-компресорите (Г М К)”; Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни стени при КВ Мартен“;Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Ново външно ел. захранване и ТП за складова база с. Яна и ел. захранване на СКЗ с. Яна“ и Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Ново външно ел. захранване на станция за катодна защита „Брестак“ 150-122 Документация за участие в обществена поръчка

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 21.08.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 24.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 31.08.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 31.08.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 22.10.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Обявление за приключване на договор, публ. на 31.01.2018г.

Възложена
10.07.2015 14.08.2015 17:00:00 14.08.2015 17:00:00 „Застраховане на имуществото и служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование - Застраховка „Обща гражданска отговорност” във връзка с лицензионните дейности по Закона за енергетиката, осъществявани от „Булгартрансгаз” ЕАД: пренос на природен газ; съхранение на природен газ; и във връзка с професионалната отговорност като строител и проектант”. Обособена позиция № 2 с наименование - Застраховка на стоково-материални запаси и активи на „Булгартрансгаз” ЕАД”, както следва: „Застраховка на природен газ, вкл. буферен в: ПГХ Чирен, газопреносна система, транзитната система” и „Застраховка на сгради, машини, съоръжения, оборудване, задбалансови активи и материали, стопански инвентар и компютърна техника, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи”; Обособена позиция № 3 с наименование „Застраховки на моторни превозни средства на „Булгартрансгаз” ЕАД”, както следва: „Застраховка „Пълно Каско”; „Застраховка „Злополука на местата в МПС” и „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите.”; Обособена позиция № 4 с наименование „Застраховка „Трудова злополука” на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 150-090 Документация за участие

Образци за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 23.07.2015 г.

Решение за промяна и променените документи, публикувано на 27.07.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 27.07.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 27.07.2015 г.

Разяснение по документация за участие, публикувано на 03.08.2015 г.

Протокол № 1 от 26.08.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 26.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.09.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, публикувано на 22.12.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, заедно с приложенията към него, публукуван на 22.12.2015 г.

Решение по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗОП, публикувано на 13.01.2016 г.

Връщане на гаранции за участие, публикувано на 26.01.2016 г.

Договор № 2316 от 13.01.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 26.01.2016 г.

Договор № 2317 от 13.01.2016 г. по обособена позиция № 4, публикуван на 26.01.2016 г.

Договори № 2319, 2320 и 2321 от 13.01.2016 г. по обособена позиция № 3, публикувани на 26.01.2016 г.

Договори № 2342 и № 2343 от 29.01.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувани на 01.02.2016 г.

Плащания по договори № 2319, 2320, 2321 от 13.01.2016 г.

Плащания по договори № 2342 и № 2343 от 29.01.2016 г.

Плащания по договори № 2316 и № 2317 от 13.01.2016 г.

Обявление за приключен догововор № 2316 от 13.01.2016 г., публикувано на 06.02.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2317 от 13.01.2016 г., публикувано на 06.02.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2342 от 29.01.2016 г., публикувано на 13.03.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2343 от 29.01.2016 г., публикувано на 28.03.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2319 от 13.01.2016 г., публикувано на 06.12.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2320 от 13.01.2016 г., публикувано на 23.12.2019 г.

Обявление за приключен догововор № 2321 от 13.01.2016 г., публикувано на 23.12.2019 г.

Възложена
10.07.2015 27.07.2015 17:00:00 27.07.2015 17:00:00 Доставка на обезопасителни балони 150-120 Документация за участие в обществена поръчка

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 31.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.08.2015г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 11.09.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 11.09.2015 г.

Договор 2218/15.10.2015г.за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 19.10.2015 г.

Информация за плащане №1 по договора, публикувана на 25.11.2015 г.

Информация за изпълнението на договора, публикувана на 26.10.2016 г.

Възложена
03.07.2015 05.08.2015 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: „Магистрални и локални газопроводи - северна магистрала и съоръженията към тях: Проектиране, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на магистрални и локални оптични кабели към преносни газопроводи в участъка от кранов възел (КВ) „Николаево” до компресорна станция „Полски Сеновец” 150-082 Решение за откриване на процедура

Решение по чл.92а, ал.6 във връзка с чл.73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 04.09.2015г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 04.09.2015г.

Приложения към Доклада от работата на комисията

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 26.10.2015 г.

Споразумение ЗБУТ

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 1

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 2

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 3

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 4

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 5

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 6

Приложения към Договор 2231/23.10.2015-част 7

Плащане на аванс по договор 2231/23.10.2015 публикувано на 28.12.2015

Обявление за приключен договор 2231/23.10.2015 г. - качено на 11.05.2018 г.

Възложена
03.07.2015 03.08.2015 17:00:00 03.08.2015 17:00:00 Профилактика и подмяна на елементи от експлоатационния лифт на Сондаж Р-15 150-088 Документация за възлагане на обществена поръчка

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 20.07.2015г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 27.07.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.08.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.08.2015г.

Протоколи №2 и №3 от работата на комисията, публикувани на 07.09.2015г.

Решение за класиране, публикувано на 07.09.2015г.

Договор № 2213/07.10.2015г. със заличена конф. инф., публикуван на 21.10.2015г.

Плащане №1 по дог.2213, публикувано на 21.10.2015

Плащане №2 по дог.2213, публикувано на 04.12.2015

Обявление за приключване на договор № 2213/07.10.2015г., публикувано на 18.10.2016г.

Възложена
02.07.2015 24.07.2015 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176а и чл. 176б, ал. 2 от ЗУТ за строежи: „Експлоатационен сондаж Е-72“ и „Експлоатационен сондаж Е-73“ на ПГХ „Чирен“, шлейфи, индивидуални сепарационни възли и телеметрия към всеки един от сондажите 150-086 Документация за участие в обществена поръчка

Разяснение, публикувано на 13.07.2015 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 04.08.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 12.08.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 24.08.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, публикувано на 24.08.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 14.09.2015 г.

Информация за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Плащане 01 по дог.2179 за сондаж Е-72 публикувано на 20.10.2015

Плащане 02 по дог.2179 за сондаж Е-72 публикувано на 08.02.2016

Обявление за приключване на договор №2179, публ. на 17.11.2017г.

Възложена