Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
04.06.2015 03.07.2015 17:00:00 03.07.2015 17:00:00 Доставка на 1 брой употребяван автобус за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 150-036 Документация за участие

Протокол № 1 съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуван на 13.07.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.07.2015г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 23.07.2015г.

Решение за класиране, публикувано на 23.07.2015 г.

Договор №2144 от 12.08.2015г., публикуван на 27.08.2015г.

Плащане по договор №2144 от 12.08.2015г., публикувано на 27.08.2015г.

Връщане на част от гар. за изпълнение на договор №2144 от 12.08.2015г., публикувано на 27.08.2015г.

Информ. за прикл. на договор №2144 от 12.08.2015г., публикувана на 27.08.2015г.

Възложена
03.06.2015 02.07.2015 17:00:00 02.07.2015 17:00:00 Наземен газов анализ в площта на Чиренската структура 150-108 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.07.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 13.07.2015г.

Решение за класиране на участника, публикувано на 27.07.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 27.07.2015 г.

Договор № 2174 от 02.09.2015 г., публикуван на 15.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена