Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
20.05.2015 27.05.2015 17:00:00 Предоставяне на правни услуги на "Булгартрансгаз" ЕАД, включващи извършването на всички необходими фактически и правни действия, включително консултации, изготвяне на становища, документи, представителство пред Европейската комисия и др. във връзка с образувано от Европейската комисия официално производство за разследване по Дело АТ.39849 - BEH gaz. 150-102 Решение за откриване на процедурата

Доклад от работата на комисията, публикуван на 04.06.2015 г.

Протокол, съставен на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, публикуван на 04.06.2015 г.

Решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП, публикуван на 04.06.2015 г.

Договор № 2075/ 24.06.2015 г., публ. на 03.07.2015 г.

Възложена
20.05.2015 05.06.2015 17:00:00 05.06.2015 17:00:00 Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими) 150-100 Документация за участие

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 12.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 30.06.2015г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП,с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 06.08.201

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 1, публикуван на 12.09.2015 г.

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 2, публикуван на 12.09.2015 г.

Договор № 2177 от 07.09.2015 г., част 3, публикуван на 12.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата

Информация за плащане и за приключване на договора, публикувана на 30.10.2015 г.

Възложена
05.05.2015 02.06.2015 17:00:00 02.06.2015 17:00:00 Доставка на арестори и бариери 150-079 Документация за участие в процедурата

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1:„Доставка на арестори“, Публ. на 25.05.2015г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 09.06.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 02.07.2015г.

Решение по чл.39, ал. 1 от ЗОП и мотиви, публикувани на 02.07.2015 г.

Прекратена
04.05.2015 01.06.2015 17:00:00 "Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини" 150-034 Документация за участие в процедурата

Решение за прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, публикувано на 25.05.2015 г.

Прекратена