Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.12.2015 Въвеждане в експлоатация и използване на платформа за резервиране на капацитет на точки на междусистемно свързване 150-158 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение по чл.92а, ал.6 от ЗОП и Доклад по чл.92а, ал.5 от ЗОП, публикувани на 14.03.2016г.

Договор No 2429 от 25.04.2016г., публикуван на 26.04.2016г.

Възложена
16.12.2015 Разширение на Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) изградена и пусната в експлоатация в обекти (компресорни станции) на „Булгартрансгаз“ ЕАД 150-146 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 08.01.2016 г.

Доклад по чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, публикуван на 08.01.2016 г.

Договор № 2337/21.01.2016 г., публ. на 09.02.2016 г.

Възложена
16.12.2015 04.01.2016 17:00:00 04.01.2016 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 150-177 Документация за участие

Решение за промяна и променените документи, публикувани на 29.12.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.01.2016 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 08.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 04.04.20

Информация за плащане и за приключване на договора

Затворена
10.12.2015 19.01.2016 17:00:00 19.01.2016 17:00:00 Проектиране на реконструкция за “Намаляване на вибрациите в ГМК и технологичната линия от ГМК до II ри пясъчен демпфер в ПГХ Чирен” Обект:Подземно Газово Хранилище Чирен (ПГХ) Подобект:Намаляване на вибрациите в Газомотокомпресори (ГМК) и технологичната линия от ГМК до IIри пясъчен демпфер 150-183 Документация за участие

Образци за участие в процедурата

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 12.02.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта, публикувано на 23.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 05.04.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.04.2016г.

Договор № 2445 от 27.05.2016г. и приложения към него, публикувани на 09.06.2016г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

Възложена
02.12.2015 14.01.2016 17:00:00 14.01.2016 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за следните строежи към мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: Строеж №1: „Магистрални и локални оптични кабели към преносни газопроводи в участъка от кранов възел (КВ) „Николаево” до компресорна станция (КС) „Полски Сеновец”; Строеж №2: „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец” – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци” до ВТ автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Търговище“; Строеж № 3: „Магистрални и локални газопроводи - северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от район „Ботевград - кранов възел (КВ) „Батулци” - подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”; Строеж № 4: „Магистрални и локални газопроводи - северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен” 150-134 Документация за участие

Образци за участие в процедурата

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 11.01.2016 г.

Протокол № 1, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, публикуван на 28.01.2016г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти, публикувано на 10.02.2016 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 02.03.2016г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 02.03.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Договор № 2434 от 09.05.2016г. и приложения към него, публ. на 09.05.2016г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Възложена