Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.10.2015 24.11.2015 17:00:00 24.11.2015 17:00:00 Доставка на газова арматура, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове“; Обособена позиция № 2 „Доставка на предпазни пружинни клапани за природен газ“ 150-173 Документация за участие

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 09.11.2015 г.

Разяснение по документацията за участие, публикувано на 12.11.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 02.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 10.12.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП с протокол № 2 от работата на комисията, публикувани на 18.1

Договор № 2239 от 22.01.2016 г., публикуван на 25.01.2016 г.

Договор № 2315 от 11.01.2016 г., публикуван на 25.01.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

Информация за плащане и за приключване на договора

Възложена
29.10.2015 23.11.2015 17:00:00 23.11.2015 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 150-161 Документация за участие

Образци за участие

Протокол № 1 от 08.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 08.12.2015 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценова оферта, публикувано на 15.01.2016 г.

Протокол № 3 от 21.01.2016 от работата на комисията, публикуван на 31.03.2016 г.

Решение № БТГ-РД-07-108А/31.03.2016 г. за прекратяване на процедурата, публикувано на 31.03.2016 г.

Прекратена
23.10.2015 16.11.2015 17:00:00 16.11.2015 17:00:00 Доставка на силова турбина (СТ) и необходимите комплекти (китове) за монтирането на СТ в състава на газотурбокомпресорен агрегат, наричани за краткост „Оборудване“, което заедно с наличните газогенератори ТНМ 1304-11 и система за изходящи газове да формира газотурбинен двигател (ГТД), извършване на стендови изпитания, супервизия при монтаж, пробни 72 часови изпитания и пускане в експлоатация на оборудването. 150-152 Документация за участие

Образци за участие

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 20.11.2015 г.

Прекратена
21.10.2015 18.11.2015 17:00:00 18.11.2015 17:00:00 Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД 150-167 Документация за участие

Протокол № 1 от 04.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 04.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 11.12.2015 г.

Решение за класиране, публикувано на 18.12.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 18.12.2015г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие, публ. на 27.01.2016г.

Договор № 2356 от 08.02.2016 г., публ. на 19.02.2016 г.

Информация за датaтa и основанието за освобождаване на гаранция за участие, публ. на 29.02.2016г.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 05.06.2018 г.

Възложена
08.10.2015 02.11.2015 17:00:00 02.11.2015 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки за газова арматура Обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/“ Обособена позиция № 2 „Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка молибденов дисулфид“ 150-155 Документация за участие

Протокол № 1 от 10.11.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 10.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, публикувано на 25.11.2015 г.

Решение по чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, публикувано на 11.12.2015 г.

Протокол № 2 от 01.12.2015 г. от работата на комисията, публикуван на 11.12.2015 г.

Договор № 2340 от 28.01.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 17.02.2016 г.

Договор № 2366 от 25.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.03.2016 г.

Извършено плащане по договор № 2366/25.02.2016, публикувано на 04.05.2016г.

Информация за изпълнен договор № 2366/25.02.2016 г., публикувана на 04.05.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 2340/28.01.2016 г., публикувана на 17.05.2016 г.

Възложена