Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.09.2014 17.10.2014 17:00:00 24.10.2014 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) Документация 140-097

Разяснение по документацията за участие

Отваряне на ценови оферти

Решение за класиране на участниците и протоколи от работата на комисията, публикувани на 05.01.15г.

Договор 1917/25.02.2015г.,публикуван на 10.03.2015г.

Информация за плащане по договор №1917/25.02.2015, публикувана на 12.05.2015 г.

Информация за изпълнен договор 1917/ 25.02.2015,публикувана на 29.05.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциа за изпълнение по дог.1917/25.02.2015, публ.на 02.07.15г.

Възложена
23.09.2014 28.10.2014 17:00:00 „Преустройство на съществуващи технологични връзки П1- П2 и П3 - П4 при КС Кардам 1“ Решение за определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията, публикуван на 19.01.2015 г.

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 1

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 2

Договор за обществена поръчка и приложения към него - част 3

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 28.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 21.07.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 17.08.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 10.09.2015г.

Допълнително споразумение №1 към Договор № 1909, публикувано на 15.09.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 29.10.2015 г.

Плащане по Договор № 1909, публикувано на 24.11.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1909/19.02.2015 г., публикувана на 28.12.2016 г.

Възложена
03.09.2014 30.09.2014 17:00:00 „Проектиране и изпълнение на основен ремонт на Магистрален газопровод Ду 1000 и ремонтно-възстановителни работи на подводни преходи на Магистрален газопровод Ду1000 и на транзитни газопроводи Т-1 Ду1200, Т - 2 /лупинг/ Ду1200 при река Добричка в землището на с. Врачанци, община Добрич, към експлоатационен район „Вълчи дол” 140-076 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Доклад за работата на Комисията

Протоколи

Договор № 1929./04.03.2015 г., публикуван на 26.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1929, публикувано на 20.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1929, публикувано на 29.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1929/04.03.2015 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Възложена
03.09.2014 12.09.2014 10:00:00 Дейности във връзка с извършване на пневматично изпитание на якост и плътност на газопроводен участък от КС “Странджа” до граница с Р. Турция Доклад от работата на комисията и приложение към него

Решение за избор на изпълнител

Договор № 1845 от 10.12.2014 г., публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане 01 по дог.1845 публикувано на 16.01.2015

Информация за приключен договор публикувана на 11.12.2015 г.

Възложена
02.09.2014 23.09.2014 17:00:00 30.09.2014 17:00:00 Профилактика и подмяна на елементи от eксплоатационния лифт на Сондаж Р-15 140-104 Документация

Oтваряне на ценовите оферти

Прекратена