Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.05.2014 30.05.2014 17:00:00 06.06.2014 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол, разпределена в 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Извършване на безразрушителен контрол за североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“; Обособена позиция № 2 - Извършване на безразрушителен контрол за югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“; Обособена позиция № 3 - Извършване на безразрушителен контрол за северозападен експлоатационен район „Ботевград“, включително ПГХ „Чирен“ и ремонтна база „Ботевград“; Обособена позиция № 4 - Извършване на безразрушителен контрол за югозападен експлоатационен район „Ихтиман“ 140-026 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти на 17.07.2014 г. в 14.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Договор № 1790/20.10.2014 г., обособена позиция № 1, публ. на 19.11.2014 г.

Договор № 1791/20.10.2014 г., обособена позиция № 3, публ. на 19.11.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1759, №1790 и №1791, публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790, публ. на 23.12.2014 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, публ. на 15.01.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1759 и №1790, публ. на 20.01.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 09.04.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1759 и № 1790 публ. на 14.05.2015 г.

Информация за изв. плащания по договори № 1758 и № 1790, публ. на 22.06.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1790 и № 1791 публ. на 16.07.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 21.08.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758 и № 1759, публ. на 01.10.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1790 и № 1791 публ. на 12.10.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1759 и № 1791 публ. на 05.11.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договори №1758, №1790 и № 1791 публ. на 23.12.2015 г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1791 публ. на 09.02.20165 г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1791 публ. на 29.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 1790/ 20.10.14г.,публ. на 22.06.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1758/ 03.09.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1759/ 03.09.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Обявление за приключване на договор № 1791/ 20.10.14г.,публ. на 14.07.2016г.

Възложена
13.05.2014 03.06.2014 17:00:00 10.06.2014 17:00:00 Доставка на перилни препарати, почистващи препарати, препарати за ароматизиране, домакински материали и консумативи 140-066 Документацията е публично достъпна от 13.05.2014 до 17:00 часа на 03.06.2014г.

Отваряне на ценови оферти на 25.06.2014 г. от 11.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за дата,основание и размера на всяко извършено плащане по договора-обновена на 03.12.2015

Информация за изпълнен договор, публикувана на 04.12.2015г.

Възложена
08.05.2014 10.06.2014 17:00:00 17.06.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция: Строеж: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”; ІІ-ра обособена позиция:Строеж: „Газопровод Лозенец-Недялско” от обект “Транзитен газопровод №2 за Турция” 140-039 Документация

Разяснение по документация за участие

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти

Информация за освобождаване на гаранции за участие

Договор № 1813/11.11.2014 г. по II-ра обособена позиция, публ.на 11.11.2014г.

Договор № 2076/26.06.2015г. по I-ва обос.позиция и прилож.към него - Първа част,публ.на 26.06.2015г

Приложения към договор № 2076/26.06.2015г. - Втора част, публ.на 26.06.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие, публ.на 08.07.2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка, №2076/ 26.06.2015г., публ.на 22.05.2017г.

Обявление за изпълнен договор №1813, публикувано на 08.08.2018 г.

Възложена