Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.04.2014 19.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 Доставка на якостни ремонтни комплекти от композитни материали 140-030 Документация

Отваряне на ценови оферти на 07.07.2014 г. в 14.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Възложена
30.04.2014 08.05.2014 17:00:00 15.05.2014 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа за транзитен пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 720 (28”), от ОС Пиперево – ОС Кула с дължина 129 км. 140-059 Документацията е публично достъпна от 30.04.2014 до 17 ч. на 08.05.2014 г.

Отваряне на ценови оферти на 27.05.2014 г. от 10.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за плащане по договор № 1706/20.06.2014г., публикувано на 21.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1706/20.06.2014г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор № 1706/20.06.2014г., публикувана на 01.04.2015г.

Възложена
25.04.2014 16.05.2014 17:00:00 23.05.2014 17:00:00 Осигуряване на плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Чайка”, местност-1, гр.Варна 140-041 Документацията е публично достъпна от 25.04.2014 до 17:00 часа на 16.05.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

Възложена
16.04.2014 16.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 „Доставка на автомобили за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”, разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на микробуси; Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на микробус със задвижване 4х4; Обособена позиция № 3 с наименование - Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 с товарен отсек (пикапи); Обособена позиция № 4 с наименование - Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове); 130-187 Документация

Отговор на въпрос 1

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освоб. на гаранциите за участие на уч-те, публ. на 21.10.2014г

Договор № 1781 от 09.10.2014г. по обособена позиция №1, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1775 от 01.10.2014 г. по обособена позиция №2, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1776 от 01.10.2014 г. обособена позиция №3, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1777 от 01.10.2014 г. обособена позиция №4, публикуван на 21.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1776, 1777 и 1781, публ. на 29.10.2014г.

Инф. за приключване на договори № 1776 и 1777, публ. на 29.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1775 и 1781, публ. на 02.02.2015г.

Инф. за приключване на договори № 1775 и 1781, публ. на 02.02.2015г.

Възложена
16.04.2014 19.05.2014 17:00:00 29.05.2014 17:00:00 Доставка на строителна и специализирана тежкотоварна техника за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”, разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование - Доставка на колесни багер–товарачи 4х4, прикачен роторен снегорин и комплект вериги за сняг; Обособена позиция № 2 с наименование - Доставка на тежкотоварни камиони с висока проходимост; Обособена позиция № 3 с наименование - Доставка на ремарке и полуремарке 130-165 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Промяна на дата за отваряне на оферти

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освоб. на гаранциите за участие на уч-те, публ. на 22.10.2014г

Договор № 1785 от 13.10.2014г. по обособена позиция №1, публикуван на 27.10.2014г.

Договор № 1788 от 15.10.2014г. по обособена позиция №2, публикуван на 27.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1785 от 13.10.2014г., публ. на 29.10.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1785 от 13.10.2014г., публ. на 29.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1788 от 15.10.2014г., публ. на 14.05.2015г.

Инф. за приключване на договор № 1788 от 15.10.2014г., публ. на 14.05.2015г.

Частично Възложена / Прекратена
14.04.2014 19.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 Доставка и внедряване на специализиран софтуер за „Диспечерско управление, хидравлична симулация и математически изчисления на техническия капацитет на всички входни и изходни точки на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-191 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Прекратена