Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.03.2014 03.04.2014 10:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: “Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от с. Рупча до КС “Лозенец”: Подобект 1:Пускова камера на Очистно съоръжение в с. Рупча" Подобект 2:Приемна камера на Очистно съоръжение в КС "Лозенец" Плащане по Договор № 1672, публикувано на 10.02.2016 г.

Възложена
18.03.2014 20.05.2014 17:00:00 30.05.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод (ГТП) АИ-336-2-8, със заводски № 70833843081627 130-023 Документация

Решение за удължаване на срок за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти в 14:00 ч. на 08.07.2014 г. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за извършено плащане по договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 05.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 11.09.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 01.10.2015 г.

Възложена
07.03.2014 13.05.2014 17:00:00 23.05.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод /ГТП/ Д336-2Т зав. № 70833831061405 130-163 Документация

Решение за удължаване на срок за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти в 10:00 ч. на 09.07.2014 г. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 05.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 06.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 14.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 11.09.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 01.10.2015 г.

Възложена
07.03.2014 07.04.2014 17:00:00 17.04.2014 17:00:00 Обследване на сградите на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД и съставяне на технически паспорт 130-174 Документация

писмо

отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Възложена