Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.02.2014 21.03.2014 17:00:00 28.03.2014 17:00:00 Доставка на изолационни материали 140-001 Документация

Отваряне на ценови оферти

Възложена
28.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 “Доставка на разходомери за газ и резервни части за разходомери за газ”, разделена на 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на ултразвукови разходомери за газ; Обособена позиция № 2 – Доставка на турбинни разходомери за газ; Обособена позиция № 3 – Доставка на ротационни разходомери за газ; Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за ултразвуков разходомер за газ; 140-020 Документация

Решение за промяна

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Инф. за изв. плащания по договор № 1692 от 05.06.2014г., публ. на 01.12.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1693 от 05.06.2014г., публ. на 06.11.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1692 от 05.06.2014г., публ. на 02.12.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1693 от 05.06.2014г., публ. на 06.11.2014г.

Частично Възложена / Прекратена
18.02.2014 26.02.2014 17:00:00 05.03.2014 17:00:00 Доставка на лицензи за софтуер 130-188 Документация

отваряне на ценови оферти

Възложена
17.02.2014 10.03.2014 17:00:00 17.03.2014 17:00:00 „Доставка на резервни части за САУ ССС” 140-032 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1711/25

Възложена
12.02.2014 05.03.2014 17:00:00 12.03.2014 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини 140-015 Документация

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отваряне на ценови оферти

Възложена
12.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 „Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ70П” 140-028 Документация

Отваряне на ценови оферти

Прекратена
12.02.2014 17.03.2014 17:00:00 24.03.2014 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи свързани с разширение на мрежата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД: І-ва обособена позиция Строеж: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” ІІ-ра обособена позиция Строеж: „Газопровод Лозенец-Недялско” от обект “Транзитен газопровод №2 за Турция” 140-012 Документация

Прекратена