Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
16.12.2014 26.01.2015 17:00:00 26.01.2015 17:00:00 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 kV с координатор на балансираща група 140-113 Документация за участие

Протокол № 1 от 06.02.2015 г. от работата на комисията, съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от З

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, публикувано на 26.02.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 17.03.2015 г.

Решение по чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП, публикувано на 17.03.2015 г.

Договор № 1995 от 08.05.2015 г., публикуван на 08.06.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедура

Информация за плащания по договор № 1995 от 08.05.2015 г., актуализирана на 26.08.2015 г.

Възложена
10.12.2014 14.01.2015 17:00:00 14.01.2015 17:00:00 Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар Документация 140-147

Протокол № 1 от 26.01.2015г. от работата на комисията, съставен на основание чл.68,ал.7 и 8 от ЗОП

Отваряне на ценова оферта

Протокол № 2 от работата на комисията, публ. на 19.02.2015 г.

Решение за класиране, публ. на 19.02.2015 г.

Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 17.04.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за участие, публ. на 22.04.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 12.09.2015г.

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 1945/19.03.2015г., публ. на 21.12.2015г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1945/19.03.2015г.,публ. на 29.12.2015г.

Информация за датата и основан. за приключване на договора, публ. на 15.01.2016 г.

Възложена
10.12.2014 05.01.2015 17:00:00 05.01.2015 17:00:00 “Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и археологически разкопки на регистрирани археологически обекти)” 140-052 Документация - 1-ва част

140-052 Документация - 2-ра част

140-052-Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

140-052-Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 15.05.2015г.

Прекратена