Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
11.11.2014 26.01.2015 17:00:00 26.01.2015 17:00:00 Сондажно-геофизични изследвания в сондажи под налягане и вземане и анализ на проби на пластови флуиди от наблюдателни сондажи на ПГХ Чирен 140-100 Документация

Разяснение по документацията за участие

Решение за удължаване срока за получаване на оферти, публикувано на 29.12.2014 г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.02.2015 г.

Прекратена