Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.10.2014 01.12.2014 17:00:00 „Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево при ПК 175+34” 140-061 Решение за откриване на процедура

Решение за промяна

Протоколи № 1

Доклад за работата на Комисията

Решение за отстраняване на участниците и прекратяване на процедурата

Прекратена
06.10.2014 Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/. 140-130 Решение за откриване на процедура

Борсов договор № 733/05.11.2014 г. (БТГ № 1803/05.11.2014 г.). Публикуван на 01.12.2014 г.

Информация за изпълнението на договор. Публикувана на 29.01.2015г.

Информация за извършено плащане по договора. Публикувана на 29.01.2015г.

Възложена