Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
16.09.2013 18.11.2013 17:00:00 19.11.2013 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС "Провадия" 130-142 Документация

Удължаване на срока

Прекратена
16.09.2013 08.10.2013 17:00:00 15.10.2013 17:00:00 Доставка и инсталиране на дискови масиви за съществуващите сървъри 130-137 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Възложена
16.09.2013 07.10.2013 17:00:00 17.10.2013 17:00:00 "Доставка на стоманени тръби и фасонни части" в три обособени позиции: Обособена позиция №1 с наименование "Стоманени тръби" Обособена позиция №2 с наименование "Стоманени фасонни части" Обособена позиция №3 с наименование "Дебелостенни тръби" 120-132 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1599

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1598

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор №1600

Възложена
13.09.2013 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Решение за откриване на процедурата

Инф-я за датата и основанието за връщане на гаранцията за изп. на договора, публ. на 30.12.2014г.

Възложена
13.09.2013 Доставка на минерално турбинно масло ISO VG 32 с висока стабилност на окисление Решение за откриване на процедурата

Инф-я за датата и основанието за връщане на гаранцията за изп. на договора, публ. на 30.12.2014г.

Възложена
11.09.2013 09.10.2013 17:00:00 16.10.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД І-ва обособена позиция: Строеж: „Оптична кабелна магистрала от Автоматична газорегулираща станция (АГРС)„Ботевград” до кранов възел (КВ) „Батулци” - Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”; ІІ-ра обособена позиция: Строеж: „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен”; ІІІ-та обособена позиция: Строеж: „Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Ихтиман” до ВТ при газо-измервателна станция (ГИС) „Дупница”; 130-120 Документация

Отваряне на ценови оферти

Договор Nо 2115/23.07.2015г., публикуван на 28.07.2015г.

Договор Nо 2114/23.07.2015г., публикуван на 28.07.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публикувано на 30.07.2015г.

Информация за върнати гаранции за участие, публикуванa на 30.07.2015г.

Обявление за приключен договор Nо 2115/23.07.2015г., публикувано на 06.08.2018г.

Обявление за приключен договор Nо 2114/23.07.2015г., публикувано на 22.02.2019г.

Възложена
05.09.2013 18.11.2013 17:00:00 28.11.2013 17:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище Чирен с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 130-100 Документация

Удължаване на срока

Отговор на въпрос

Прекратена