Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.06.2013 22.07.2013 00:00:00 01.08.2013 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции 120-057 Документация

Отговор на въпрос

Прекратена
21.06.2013 08.07.2013 17:00:00 15.07.2013 17:00:00 Доставка на експлоатационни пакери и преходници Отваряне на ценови оферти

130-039 Документация

Възложена
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00 (при с. Вълково)  Отваряне на ценови оферти

130-105 Документация

Приложение-проектни части

Приложение-Схеми

Отговор на въпрос

Възложена
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Доставка на термосвиваеми ленти (маншети) за покриване на шевове за заварени тръбни съединения Отваряне на ценови оферти

130-110 Документация

Възложена
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Извършване на газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност Обособена позиция № 1 - Газифициране на течен азот със специализирана установка Обособена позиция № 2 - Доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност Отваряне на ценови оферти

130-113 Документация

Възложена
17.06.2013 22.07.2013 00:00:00 29.07.2013 17:00:00 Ремонт на дефектирал основен модул на центробежен компресор RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск Удължаване на срока

130-008 Документация

Затворена
06.06.2013 28.06.2013 17:00:00 04.07.2013 17:00:00 Доставка, конфигуриране и инсталация на хардуер и софтуер за обновяване на телефонна централа Отваряне на ценови оферти

120-190 Документация

Възложена