Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.05.2013 21.06.2013 17:00:00 28.06.2013 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД Отваряне на ценови оферти

130-040 Документация

Възложена
22.05.2013 31.05.2013 17:00:00 07.06.2013 17:00:00 Теренно археологично проучване – издирване на археологични обекти по трасето и в границите на сервитутната зона на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово” Отваряне на ценови оферти

130-067 Документация

Възложена