Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
21.03.2013 11.04.2013 17:00:00 18.04.2013 17:00:00 Доставка на композитни материали за якостен ремонт Отваряне на ценови оферти

130-058 Документация

Възложена
20.03.2013 10.04.2013 17:00:00 17.04.2013 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол Отваряне на ценови оферти

130-021 Документация

Възложена
15.03.2013 26.04.2013 17:00:00 07.05.2013 17:00:00 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД          Строеж „Оптична кабелна магистрала Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Ботевград” - кранов възел (КВ) „Батулци” – Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”  Строеж „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен” 120-113 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Прекратена
15.03.2013 19.03.2013 15:00:00 Процедура за избор ва контрагент за извършване на замяна на определен обем налични разпределителни квоти по европейската схема за търговия на емисии на въглероден диоксид на "Булгартрансгаз" ЕАД  Покана

Възложена
15.03.2013 04.04.2013 17:00:00 11.04.2013 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителни системи в обектите на „Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

130-022 Документация

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 06.10.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 28.11.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 12.12.2014 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 17.03.2015 г.

Плащане по договор № 1438/22.07.2013, изпълнено на 10.06.2015 г.

Инф.за върната гаранция за изпълнение, публикувана на 28.08.2015 г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор № 1438/22.07.2013, публ. на 23.03.2016г

Възложена
13.03.2013 15.04.2013 17:00:00 22.04.2013 17:00:00 Проектиране, доставка на компоненти, изграждане и въвеждане в експлоатация на Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) за обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД Отваряне на ценови оферти

120-166 Докуметация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане по договор № 1550/10.12.2013г., изпълнено на 20.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор № 1550/10.12.2013г., публ. на 10.11.2015г.

Възложена
13.03.2013 03.04.2013 17:00:00 10.04.2013 17:00:00 Доставка на вторични преобразуватели на разход Отваряне на ценови оферти

130-003 Документация

Възложена
12.03.2013 02.04.2013 17:00:00 09.04.2013 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-025 Документация

Прекратена
12.03.2013 08.04.2013 17:00:00 15.04.2013 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз” ЕАД към системите за пренос и съхранение на природен газ, както следва: І-ва обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строежи на “Булгартрансгаз”ЕАД, находящи се в Западна България, както следва: Строеж 1: Основно обновяване на канализационната система на ПГХ "Чирен"; Строеж 2: ГИС „Ихтиман” и Газопроводно отклонение към него; Строеж 3: Изграждане на нови регулиращи и/или измерителни линии към съществуващи технологични съоръжения (АГРС, ГРС и ГИС). ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строежи на “Булгартрансгаз”ЕАД, находящи се в Източна България, както следва: Строеж 1: КС „Странджа” - реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово - фекални отпадъчни води - проектиране и изграждане на пясъчно - чакълен филтър; Строеж 2: ГИС "Разград - Социалинвест"; Строеж 3: Измервателен възел – технологична връзка между ТГ и МГ при КС "Лозенец"; Строеж 4: Ремонт на котелно помещение към Компресорна станция „Вълчи дол”; Строеж 5: Изграждане на нови регулиращи и/или измерителни линии към съществуващи технологични съоръжения (АГРС, ГРС и ГИС). Отваряне на ценови оферти

130-026 Документация

Плащане 01 по дог.1427 за строеж 5 публикувано на 18.03.2015

Плащане 02 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 03.07.2015

Плащане 04 по дог.1427 за строеж 4 публикувано на 20.10.2015

Информация за приключен договор №1427 публикувана на 14.03.2017

Възложена
05.03.2013 26.03.2013 17:00:00 02.04.2013 17:00:00 Услуга по газификация на течен азот със специализирана установка при изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност  Отваряне на ценови оферти

130-035 Документация

Възложена
04.03.2013 04.05.2013 17:00:00 15.04.2013 17:00:00 Доставка на резервни части за двигател тип НК и нагнетател тип НЦВ Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

130-011 Документация

Възложена