Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.02.2013 08.03.2013 17:00:00 15.03.2013 17:00:00 Доставка на стоманени тръби Отваряне на ценови оферти

130-041 Документация

Възложена
28.02.2013 18.03.2013 17:00:00 25.03.2013 17:00:00 Доставка, монтаж и интегриране на модули за наблюдение на оптични влакна  Отваряне на ценови оферти

120-036 Документация

Възложена
22.02.2013 15.03.2013 17:00:00 22.03.2013 17:00:00 Разработване и въвеждане на входно-изходна тарифна система на мрежите за пренос и за транзитен пренос на природен газ, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. Разработване на тарифна структура за дейността съхранение на природен газ Отваряне на ценови оферти

130-029 Документация

Инф. за върната гаранция за изпълнение по договор № 1397 от 03.06.2013г., публ. на 01.12.2014г.

Възложена
22.02.2013 18.03.2013 17:00:00 25.03.2013 17:00:00 Доставка на течен технически азот  Отваряне на ценови оферти

130-034 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
20.02.2013 27.02.2013 17:00:00 Упражняване на авторски надзор на обект "Междусистемна газова връзка България-Румъния", подобекти "ГИС Русе-изток" и "Преносен газопровод от ГИС Русе-изток до преход през р. Дунав" 130-018 Плащане по Договор № 1319, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за приключване на договор публикувана на 11.12.2015 г.

Възложена
19.02.2013 12.03.2013 17:00:00 19.03.2013 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми Отваряне ценови оферти

130-017 Документация

Инф. за върната гаранция за изпълнение на д-ра, публ. на 27.11.2015г.

Възложена
05.02.2013 08.03.2013 00:00:00 18.03.2013 17:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец”. Удължаване на срока

120-139 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на Въпрос 3.1

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Прекратена
04.02.2013 21.02.2013 17:00:00 28.02.2013 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конпресор за въздух и системи за управление Отваряне на ценови оферти

130-004 Документация

Отговор на въпрос

Възложена