Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.12.2013 03.01.2014 17:00:00 10.01.2014 17:00:00 Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание, следгаранционна поддръжка и ремонт на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни коригиращи устройства за обем тип 2 Обособена позиция № 1 - Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание на разходомери за газ (турбинни и ротационни) Обособена позиция № 2 - Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 2 Обособена позиция № 3 – Следгаранционна поддръжка и ремонт на разходомери за газ (турбинни и ротационни) Обособена позиция № 4 - Следгаранционна поддръжка и ремонт на електронни коригиращи устройства за обем тип 2 130-070 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 06.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 15.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 23.12.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 07.01.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 06.11.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 05.12.2014 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 27.02.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 01.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 09.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 08.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 24.07.2015 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1669/23.05.2014 г., публ. на 29.07.2015г.

Информ. за дат. и основ. за освоб. на гаран. за изпълн. на дог. 1669/23.05.2014, публ. на 26.08.2015

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 26.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 24.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 30.09.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 10.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 30.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 23.12.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.01.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1670/23.05.2014 г., публ. на 12.01.2016г.

Информ. за дат. и основ. за освоб. на гаран. за изпълн. на дог. 1670/23.05.2014, публ. на 08.02.2016

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 17.02.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 11.03.2016 г.

Информация за извършени плащания по договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 11.04.2016 г.

Информация за датата и основ. за приключване на договор № 1668/23.05.2014 г., публ. на 06.07.2016г.

Частично Възложена / Прекратена
06.12.2013 06.01.2014 17:00:00 27.01.2014 17:00:00 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) от КС „Провадия” 130-199 Документация

решение за промяна на срокове

Отваряне и оповестяване на ценови оферти

Възложена