Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
22.10.2013 20.11.2013 17:00:00 27.11.2013 17:00:00 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа” - втори етап (археологически сондажи и археологически разкопки на регистрирани археологически обекти) 130-143 Документация

Прекратена
17.10.2013 04.11.2013 17:00:00 11.11.2013 17:00:00 Доставка на преносими компютри 130-138 Документация

Отваряне ценови оферти

Възложена
16.10.2013 06.11.2013 17:00:00 13.11.2013 17:00:00 Доставка на резервни части за САУ ССС 130-118 Документация

Отваряне на ценoви оферти

Прекратена
16.10.2013 15.11.2013 17:00:00 25.11.2013 17:00:00 Реконструкция и рехабилитация на сградeн фонд и техническа инфраструктура на компресорна станция “Полски Сеновец” 130-089 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Схема 1 към отговор на въпрос 3

Схема 2 към отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отваряне ценови оферти

Прекратена
11.10.2013 08.11.2013 17:00:00 18.11.2013 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции. 130-161 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 03.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 21.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 29.12.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 27.02.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 27.02.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1622/19.03.2014 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор № 1622/19.03.2014 г., публикувана на 01.04.2015 г.

Информация за плащане по договор № 1623/19.03.2014 г., публикувано на 26.05.2015 г.

Информация за приключен договор № 1623/19.03.2014 г., публикувана на 26.05.2015 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор № 1629/31.03.2014 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Информация за прекратен договор № 1629/31.03.2014 г., публикувана на 10.05.2016 г.

Възложена
11.10.2013 01.11.2013 17:00:00 08.11.2013 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) 130-136 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отваряне на ценови оферти

Прекратена
04.10.2013 14.10.2013 17:00:00 21.10.2013 17:00:00 Доставка на стоманени тръби, Обособена позиция №1: Доставка на правошевни стоманени тръби с изолация; Обособена позиция №2: Доставка на безшевни стоманени тръби без изолация 130-151 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за датата и осн. за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 23.02.2016 г.

Възложена