Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.01.2013 18.02.2013 17:00:00 19.03.2012 17:00:00 Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и основни ремонти на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД, в т.ч.:             І-ва обособена позиция: Изработване на инвестиционен проект за строеж: КС "Вълчи дол" - реконструкция на столова с кухня       ІІ-ра обособена позиция: Обследване и изработване на проект за ремонт на подкранов път в машинна зала на компресорен цех в КС "Вълчи дол"   ІІІ-та обособена позиция: Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на „Хранителен комплекс” към Административна сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

120-108 Документация

Отговор на въпроси

Възложена
23.01.2013 11.02.2013 17:00:00 18.02.2013 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства Отваряне на ценови оферти

120-071 Документация

Възложена
18.01.2013 08.02.2013 17:00:00 15.02.2013 17:00:00 Пълни спасителни археологически проучвания на площадка, предвидена за кранов възел и очистно съоръжение към обект “Преносен газопровод от ГИС Русе – изток до преход през р. Дунав”, продължение на Теренните археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обекта 130-007 Документация

Прекратена
14.01.2013 11.03.2013 17:00:00 21.03.2013 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски №35125339901007 и НК-12СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

130-002 Документация

Информация за извършено плащане по договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 05.02.2015г.

Информация за извършено плащане по договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 10.03.2015г.

Информация за изпълнението на договор № 1518/14.11.2013г., публ. на 16.03.2015г.

Възложена
04.01.2013 30.01.2013 17:00:00 06.02.2013 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония Първа обособена позиция: Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от КС “Кардам” до с. Одринци Подобект 1: “Пускова камера на Очистно съоръжение в КС “Кардам” Подобект 2: “Приемна камера на Очистно съоръжение в с. Одринци” Втора обособена позиция: Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от с. Рупча до КС “Лозенец” Подобект 1: “Пускова камера на Очистно съоръжение в с. Рупча” Подобект 2: “Приемна камера на Очистно съоръжение в КС “Лозенец” Отваряне на ценови оферти

130-005 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 04.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 04.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1415, публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по Договор № 1410, публикувано на 10.02.2016 г.

Възложена