Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.09.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода му през р.Лесновска  120-135 Публична покана

Възложена
26.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 Математическо моделиране на разпространението в атмосферата на вредни вещества CO и NOx, съдържащи се в изходящите отпадъчни газове изпускани в атмосферата при работата на газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) на 6 броя компресорни станции от системата на “Булгартрансгаз” ЕАД  Покана

Възложена
24.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС „Ихтиман”  120-140 Публична покана

Възложена
24.09.2012 16.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ“Чирен  Отваряне на ценови оферти

120-064 Документация

Решение за промяна

Възложена
21.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Ремонт на покрив над машинна зала на компресорен цех в СИЕР Вълчи дол  120-097 Публична покана

Възложена
19.09.2012 02.10.2012 00:00:00 02.10.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-146 Публична покана

Възложена
19.09.2012 27.09.2012 00:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на азот 120-150 Публична покана

Възложена
18.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение  120-120 Публична покана

Възложена
17.09.2012 05.10.2012 00:00:00 05.10.2012 17:00:00 Укрепване на ГО „Русе” в землището на с. Каран Върбовка, община Две Могили 120-106 Публична покана

Възложена
17.09.2012 27.09.2012 17:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на генератори  120-121 Публична покана

Възложена
17.09.2012 20.09.2012 00:00:00 20.09.2012 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване и обезвреждане на опасен отпадък (отработени масла)  Покана

Възложена
03.09.2012 26.09.2012 00:00:00 26.09.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-145 Публична покана

Информация за извършено плащане по Договор № 1316/05.03.2013 г., публикувана на 06.03.2015 г.

Възложена