Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.08.2012 17.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ)  Отваряне на ценови оферти

120-084 Документация

Възложена
31.08.2012 14.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-142 Публична покана

Възложена
30.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 АГРС „Самоков” - Реконструкция  120-038 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1309 публикувано на 13.05.2015 год.

Възложена
29.08.2012 19.09.2012 17:00:00 26.09.2012 17:00:00 Изработка и доставка на сглобени единици и детайли за стопъл фитинг Ду 500 Ру 5,4 МРа за обекти:                                        - Пускова камера Ду500 на ГО ВН за гр. Русе                     - Корекция на трасето на ГО "Русе" АГРС "Игнатиево"  Отваряне на ценови оферти

120-123 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
28.08.2012 10.09.2012 00:00:00 10.09.2012 17:00:00 Независима оценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване и други дълготрайни материални активи (ДМА).  120-127 Публична покана

Възложена
24.08.2012 24.09.2012 17:00:00 04.10.2012 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропусквателния режим на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти 2

120-073 Документация

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.03.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 29.05.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.06.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.07.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 24.08.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.09.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.10.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.11.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 21.12.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 25.01.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 22.02.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.03.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключен договор № 1604 от 28.04.2014 г.

Обявление за изменение на договор № 1605 от 28.04.2014 г., пубикувано на 20.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор №1605/28.04.2014 г., публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за приключен договор № 1605 от 28.04.2014 г.

Възложена
24.08.2012 11.09.2012 00:00:00 11.09.2012 17:00:00 Изпълнение на строителни работи за "Новоизградена газоизмервателна станция (ГИС) - Ястребово"  120-128 Публична покана

Възложена
23.08.2012 07.09.2012 00:00:00 17.09.2012 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски № 35125339901007 и НК-12 СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

120-046 Документация

Решение за прекратяване

Възложена
22.08.2012 10.09.2012 17:00:00 10.09.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системата за пренос на природен газ І-ва позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за: Строеж 1: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00 (при с. Вълково); Строеж 2: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 1203 - 1205 (при с.Тополница) ІІ-ра позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за: Строеж 1:Укрепване на ГО „Русе” в землището на с. Каран Върбовка, община Две Могили; Строеж 2: Защита на разкрита газопроводна тръба от ГО-ВН Русе” при подводен преход през р. Бели Лом – км.39 ІІІ-та позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за: Строеж 1: „Закрито помощение за автопарк КС Провадия” Строеж 2: „Склад с локални очистни съоръжения за свежо и отработено масло КС Провадия” 120-091 Публична покана

Плащане 01 по дог.№1220/16.11.2012 г. публикувано на 08.02.2016 г.

Възложена
20.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 00:00:00 ПГХ Чирен- подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК  Отваряне на ценови оферти

120-060 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
20.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 120-130 Публична покана

Възложена
13.08.2012 23.08.2012 00:00:00 23.08.2012 17:00:00 Рехабилитация на магистралния газопровод в участъка от ОС "Беглеж" до ОС "Нови Искър"  120-110 Публична покана

Възложена
07.08.2012 21.08.2012 00:00:00 21.08.2012 17:00:00 Доставка на затварящ механизъм за пускова камера  120-093 Публична покана

Възложена
06.08.2012 17.08.2012 00:00:00 17.08.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-074 Публична покана

Възложена
03.08.2012 20.08.2012 17:00:00 27.08.2012 17:00:00 Доставка на преобразуватели на налягане  Отваряне на ценови оферти

120-054 Документация

Отговори на въпроси

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 23.12.2014 г.

Възложена
01.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ 70П  120-042 Публична покана

Възложена