Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.06.2012 09.07.2012 00:00:00 09.07.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-099 Публична покана

Възложена
26.06.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 ПГХ "Чирен" - реконструкция на складове за леснозапалими течности и привеждането им в съответствие с изискванията за Данъчен склад 120-051 Публична покана

Плащане по Договор №1179, публикувано на 23.03.2015г.

Възложена
25.06.2012 03.07.2012 00:00:00 03.07.2012 00:00:00 Поддръжка на Check Point продукти  БТГ-24-00-1769 - Покана

Възложена
25.06.2012 06.07.2012 00:00:00 06.07.2012 17:00:00 Доставка на периферна техника  120-094 Публична покана

Възложена
19.06.2012 10.07.2012 00:00:00 10.07.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-059 Публична покана

Възложена
14.06.2012 06.07.2012 17:00:00 13.07.2012 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при преходи през р.Струма              І-ва обособена позиция: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00(при с. Вълково)            ІІ-ра обособена позиция:   Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 1203 - 1205 (при с.Тополница)  Отваряне на ценови оферти

120-044 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Плащане по Договор № 1493, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1175, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1175/28.09.2012 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Възложена
11.06.2012 25.06.2012 00:00:00 25.06.2012 17:00:00 Доставка на метанол (метилов алкохол) 120-080 Публична покана

Възложена
11.06.2012 22.06.2012 00:00:00 22.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори  120-086 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Възложена
08.06.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-078 Публична покана

Възложена
06.06.2012 27.06.2012 00:00:00 27.06.2012 17:00:00 Боядисване на заграждения на линейни кранови възли, очистни съоръжения и станции за катодна защита към СИЕР „Вълчи дол” и на въздушни преходи по Магистрален и Транзитен газопроводи и газопроводно отклонение към ЮИЕР „Стара Загора” І-ва обособена позиция: Боядисване на заграждения на линейни кранови възли, очистни съоръжения и станции за катодна защита към Транзитен газопровод (ТГ)-1, ТГ-2, Магистрален газопровод (МГ) Ду 1000 и МГ-юг Ду 700, СИЕР „Вълчи дол” ІІ-ра обособена позиция: Боядисване на заграждения на линейни кранови възли и очистно съоръжение към МГ-север Ду 700, СИЕР „Вълчи дол” ІІІ-та обособена позиция: Боядисване на въздушни преходи по Магистрален и Транзитен газопроводи и газопроводно отклонение към ЮИЕР „Стара Загора”   120-050 Публична покана

Плащане на задържани 5% по дог.1181 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане на задържани 5% по дог.1182 публикувано на 28.12.2015 г.

Възложена
04.06.2012 15.06.2012 00:00:00 15.06.2012 17:00:00 Доставка на разходомери за природен газ  120-070 Публична покана

Възложена
01.06.2012 06.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Проучване и проектиране на подобект “Газопровод Лозенец-Недялско” от обект “Транзитен газопровод №2 за Турция”  120-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Уведомление

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 23.03.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 01.06.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 29.12.2015 г.

Обявление за приключен договор №1275, публикувано на 08.08.2018 г.

Възложена