Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
24.02.2012 09.03.2012 17:00:00 16.03.2012 17:00:00 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно  120-021 Документация

Отговор на поставен въпрос 

Възложена
24.02.2012 16.03.2012 17:00:00 26.03.2012 17:00:00 Доставка на технологично оборудване за междусистемна връзка Русе-Гюргево Отваряне на ценови оферти

120-011 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1187

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1205

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1214

Възложена
23.02.2012 07.03.2012 00:00:00 07.03.2012 17:00:00 Доставка на автомат за аварийно затваряне на кран  120-016 Покана

Възложена