Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.12.2012 10.01.2013 17:00:00 10.01.2013 17:00:00 Доставка на роторни снегорини 120-182 Публична покана

Възложена
21.12.2012 21.01.2013 00:00:00 31.01.2013 17:00:00 Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, както следва:                                                   І-ва обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на линейни обекти и съоръжения към тях от газопреносната мрежа                                                    ІІ-ра обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на площадкови обекти, сграден фонд и прилежащите към тях технологични съоръжения и инфраструктура  Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

120-018 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Отговор на въпрос 8

Отговор на въпрос 9

Отговор на въпрос 10

Възложена
13.12.2012 27.12.2012 00:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на муфи  120-187 Публична покана

Възложена
12.12.2012 14.01.2013 17:00:00 20.01.2013 17:00:00 Доставка на персонални компютри 120-159 Документация

Възложена
11.12.2012 20.12.2012 00:00:00 20.12.2012 17:00:00 Процедура: “Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции на Булгартрансгаз ЕАД”, разделена на 4 позиции: Позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Вълчи дол, КС Кардам и КС Провадия; Позиция № 2 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Лозенец и КС Странджа; Позиция № 3 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Ихтиман; Позиция № 4 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Петрич  120-102 Публична покана

Възложена
05.12.2012 17.12.2012 00:00:00 17.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за GPS навигация 120-175 Публична покана

Възложена
03.12.2012 11.12.2012 17:00:00 18.12.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ) 120-185 Документация

Възложена