Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.11.2012 02.01.2013 17:00:00 09.01.2013 17:00:00 Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции:Обособена позиция № 1 с наименование –Регулираща, спирателна и предпазна арматура за природен газ. Обособена позиция № 2 с наименование - Арматура за газотурбинен агрегат 6,3 MW. Обособена позиция № 3 с наименование - Пробкова арматура. Отваряне на ценови оферти

120-053 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Възложена
28.11.2012 20.12.2012 17:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на очистни бутала и резервни части за тях, както и устройства за определяне местоположението им в газопровода Отваряне на ценови оферти

120-067 Документация

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 03.08.2015

Възложена
28.11.2012 07.12.2012 00:00:00 07.12.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-184 Публична покана

Възложена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за трасиране на кабели, локализиране на повреди и подземни комуникационни маркери 120-156 Публична покана

Възложена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 00:00:00 Доставка на автономни електрозахранващи устройства със соларни панели   120-116 Публична покана

Възложена
23.11.2012 03.12.2012 00:00:00 03.12.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-168 Публична покана

Възложена
19.11.2012 27.11.2012 00:00:00 27.11.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-181 Публична покана

Възложена
15.11.2012 26.11.2012 00:00:00 26.11.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-180 Публична покана

Възложена
06.11.2012 23.11.2012 17:00:00 30.11.2012 17:00:00 Доставка на преносими компютри  Отваряне на ценови оферти

120-112 Документация

Възложена
06.11.2012 27.11.2012 17:00:00 04.12.2012 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на "Булгартрансгаз" ЕАД  Отваряне на ценови оферти

120-171 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
01.11.2012 12.11.2012 00:00:00 12.11.2012 17:00:00 Доставка на офис техника и оборудване 120-143 Публична покана

Възложена