Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.10.2012 09.11.2012 00:00:00 09.11.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне окислителната стабилност на масла, съгласно ASTM D 2272 - 11 120-162 Публична покана

Възложена
26.10.2012 20.11.2012 17:00:00 26.11.2012 17:00:00 ПГХ Чирен – Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 120-115 Документация

Решение за пекратяване

Възложена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 КС "Вълчи дол" - Ремонт на котелно помещение  120-172 Публична покана

Възложена
22.10.2012 07.11.2012 00:00:00 07.11.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС "Ихтиман"    120-174 Публична покана

Възложена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 Укрепване на ГО "Русе" в землището на с.Каран Върбовка, община Две Могили   120-173 Публична покана

Плащане 01 по дог.1252А публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1252А публикувано на 02.09.2015

Плащане 03 по дог.1252А публикувано на 08.04.2016

Възложена
15.10.2012 29.10.2012 00:00:00 29.10.2012 17:00:00 Подновяване на лицензите за ползване/обновяване на антиспам филтър  120-144 Публична покана

Възложена
12.10.2012 09.11.2012 17:00:00 16.11.2012 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония І-ва обособена позиция: „Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от КС “Кардам” до с. Одринци: Подобект 1: “Пускова камера на Очистно съоръжение в КС “Кардам”; Подобект 2: “Приемна камера на Очистно съоръжение в с. Одринци” ІІ-ра обособена позиция: „Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от с. Рупча до КС “Лозенец”: Подобект 1: “Пускова камера на Очистно съоръжение в с. Рупча”; Подобект 2: “Приемна камера на Очистно съоръжение в КС “Лозенец”  Отваряне на ценови оферти

120-066 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
12.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-163 Публична покана

Възложена
12.10.2012 25.10.2012 00:00:00 25.10.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системите за съхранение и пренос на природен газ: І-ва позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за строеж: ПГХ “Чирен” – реконструкция на складове за леснозапалими течности и привеждането им в съответствие с изискванията за Данъчен склад ІІ-ра позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за Строеж 1: Очистно съоръжение – пуск на газопроводно отклонение за Русе; Строеж 2: Очистно съоръжение – прием на газопроводно отклонение за Русе.  120-161 Публична покана

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Плащане 02 по дог.1241 публикувано на 22.05.2015

Възложена
10.10.2012 29.10.2012 00:00:00 05.11.2012 17:00:00 Доставка на управляващ блок и газов клапан от регулатор за обороти  Отваряне на ценови оферти

120-090 Документация

Възложена
10.10.2012 22.10.2012 00:00:00 22.10.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-169 Публична покана

Възложена
05.10.2012 15.10.2012 00:00:00 15.10.2012 17:00:00 Боядисване на въздушни преходи по Магистрален, Транзитен газопровод и газопроводно отклонение в експлоатационен район “Стара Загора”  120-155 Публична покана

Възложена
05.10.2012 19.10.2012 00:00:00 19.10.2012 17:00:00 Доставка на електрически телфери 120-164 Публична покана

Възложена
04.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропроводи 20kV, захранващи КС „Кардам”  120-149 Публична покана

Възложена
03.10.2012 23.10.2012 00:00:00 23.10.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно възстановителните работи на газотурбинeн привод Д336-2Т зав.№70833831061405 120-137 Публична покана

Възложена
02.10.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-129 Публична покана

Възложена
02.10.2012 19.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Доставка на сървърно оборудване Отваряне на ценови оферти

120-062 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Възложена