Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.01.2012 21.02.2012 17:00:00 28.02.2012 17:00:00 Избор на консултант за изпълнение на дейностите по Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: І-ва обособена позиция: 1. Транзитен газопровод – лупинг от КС „Кардам” до с. Одринци Пускова камера на очистно съоръжение (при КС „Кардам 2”) 2. Транзитен газопровод – лупинг от КС „Кардам” до с. Одринци Приемна камера на очистно съоръжение (при КВ „Одринци”) 3. Транзитен газопровод – лупинг от с. Рупча до КС „Лозенец” – Пускова камера на ОС (при с. Рупча) 4. Транзитен газопровод №2 – Рупча – Лозенец, Очистно съоръжение – Приемна камера (при КС „Лозенец”) ІІ-ра обособена позиция 1. ГРС „Нови пазар” - реконструкция; 2. Корекция на трасето на ГО „Русе”; ІІІ-та обособена позиция Изграждане на собствени водоизточници за технически нужди: 1. КС „Кардам 2” – собствен водоизточник за промишлени нужди 2. ГРС „София-4 – Иваняне” – реконструкция и пристрояване. Изграждане на собствен водоизточник за технически нужди ІV-та обособена позиция 1.ГИС „Дупница” – нова измервателна линия за „Рила газ” ЕАД; 2.ГИС „Сандански” - нова измервателна линия за „Рила газ” ЕАД и изходящ газопровод до точката на присъединяване  110-071 Документация

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 04.03.2015 г.

Възложена
26.01.2012 09.02.2012 17:00:00 16.02.2012 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини  120-005 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Възложена