Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.12.2012 10.01.2013 17:00:00 10.01.2013 17:00:00 Доставка на роторни снегорини 120-182 Публична покана

Възложена
21.12.2012 21.01.2013 00:00:00 31.01.2013 17:00:00 Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, както следва:                                                   І-ва обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на линейни обекти и съоръжения към тях от газопреносната мрежа                                                    ІІ-ра обособена позиция: Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на площадкови обекти, сграден фонд и прилежащите към тях технологични съоръжения и инфраструктура  Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

120-018 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Отговор на въпрос 8

Отговор на въпрос 9

Отговор на въпрос 10

Възложена
13.12.2012 27.12.2012 00:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на муфи  120-187 Публична покана

Възложена
12.12.2012 14.01.2013 17:00:00 20.01.2013 17:00:00 Доставка на персонални компютри 120-159 Документация

Възложена
11.12.2012 20.12.2012 00:00:00 20.12.2012 17:00:00 Процедура: “Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции на Булгартрансгаз ЕАД”, разделена на 4 позиции: Позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Вълчи дол, КС Кардам и КС Провадия; Позиция № 2 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Лозенец и КС Странджа; Позиция № 3 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Ихтиман; Позиция № 4 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Петрич  120-102 Публична покана

Възложена
05.12.2012 17.12.2012 00:00:00 17.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за GPS навигация 120-175 Публична покана

Възложена
03.12.2012 11.12.2012 17:00:00 18.12.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ) 120-185 Документация

Възложена
30.11.2012 02.01.2013 17:00:00 09.01.2013 17:00:00 Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции:Обособена позиция № 1 с наименование –Регулираща, спирателна и предпазна арматура за природен газ. Обособена позиция № 2 с наименование - Арматура за газотурбинен агрегат 6,3 MW. Обособена позиция № 3 с наименование - Пробкова арматура. Отваряне на ценови оферти

120-053 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Възложена
28.11.2012 07.12.2012 00:00:00 07.12.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-184 Публична покана

Възложена
28.11.2012 20.12.2012 17:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на очистни бутала и резервни части за тях, както и устройства за определяне местоположението им в газопровода Отваряне на ценови оферти

120-067 Документация

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 03.08.2015

Възложена
23.11.2012 03.12.2012 00:00:00 03.12.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-168 Публична покана

Възложена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 00:00:00 Доставка на автономни електрозахранващи устройства със соларни панели   120-116 Публична покана

Възложена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за трасиране на кабели, локализиране на повреди и подземни комуникационни маркери 120-156 Публична покана

Възложена
19.11.2012 27.11.2012 00:00:00 27.11.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-181 Публична покана

Възложена
15.11.2012 26.11.2012 00:00:00 26.11.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-180 Публична покана

Възложена
06.11.2012 27.11.2012 17:00:00 04.12.2012 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на "Булгартрансгаз" ЕАД  Отваряне на ценови оферти

120-171 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
06.11.2012 23.11.2012 17:00:00 30.11.2012 17:00:00 Доставка на преносими компютри  Отваряне на ценови оферти

120-112 Документация

Възложена
01.11.2012 12.11.2012 00:00:00 12.11.2012 17:00:00 Доставка на офис техника и оборудване 120-143 Публична покана

Възложена
30.10.2012 09.11.2012 00:00:00 09.11.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне окислителната стабилност на масла, съгласно ASTM D 2272 - 11 120-162 Публична покана

Възложена
26.10.2012 20.11.2012 17:00:00 26.11.2012 17:00:00 ПГХ Чирен – Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 120-115 Документация

Решение за пекратяване

Възложена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 КС "Вълчи дол" - Ремонт на котелно помещение  120-172 Публична покана

Възложена
22.10.2012 07.11.2012 00:00:00 07.11.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС "Ихтиман"    120-174 Публична покана

Възложена
22.10.2012 16.11.2012 00:00:00 16.11.2012 17:00:00 Укрепване на ГО "Русе" в землището на с.Каран Върбовка, община Две Могили   120-173 Публична покана

Плащане 01 по дог.1252А публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1252А публикувано на 02.09.2015

Плащане 03 по дог.1252А публикувано на 08.04.2016

Възложена
15.10.2012 29.10.2012 00:00:00 29.10.2012 17:00:00 Подновяване на лицензите за ползване/обновяване на антиспам филтър  120-144 Публична покана

Възложена
12.10.2012 09.11.2012 17:00:00 16.11.2012 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония І-ва обособена позиция: „Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от КС “Кардам” до с. Одринци: Подобект 1: “Пускова камера на Очистно съоръжение в КС “Кардам”; Подобект 2: “Приемна камера на Очистно съоръжение в с. Одринци” ІІ-ра обособена позиция: „Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от с. Рупча до КС “Лозенец”: Подобект 1: “Пускова камера на Очистно съоръжение в с. Рупча”; Подобект 2: “Приемна камера на Очистно съоръжение в КС “Лозенец”  Отваряне на ценови оферти

120-066 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
12.10.2012 25.10.2012 00:00:00 25.10.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системите за съхранение и пренос на природен газ: І-ва позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за строеж: ПГХ “Чирен” – реконструкция на складове за леснозапалими течности и привеждането им в съответствие с изискванията за Данъчен склад ІІ-ра позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за Строеж 1: Очистно съоръжение – пуск на газопроводно отклонение за Русе; Строеж 2: Очистно съоръжение – прием на газопроводно отклонение за Русе.  120-161 Публична покана

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Плащане 02 по дог.1241 публикувано на 22.05.2015

Възложена
12.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-163 Публична покана

Възложена
10.10.2012 29.10.2012 00:00:00 05.11.2012 17:00:00 Доставка на управляващ блок и газов клапан от регулатор за обороти  Отваряне на ценови оферти

120-090 Документация

Възложена
10.10.2012 22.10.2012 00:00:00 22.10.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-169 Публична покана

Възложена
05.10.2012 15.10.2012 00:00:00 15.10.2012 17:00:00 Боядисване на въздушни преходи по Магистрален, Транзитен газопровод и газопроводно отклонение в експлоатационен район “Стара Загора”  120-155 Публична покана

Възложена
05.10.2012 19.10.2012 00:00:00 19.10.2012 17:00:00 Доставка на електрически телфери 120-164 Публична покана

Възложена
04.10.2012 24.10.2012 00:00:00 24.10.2012 17:00:00 Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропроводи 20kV, захранващи КС „Кардам”  120-149 Публична покана

Възложена
03.10.2012 23.10.2012 00:00:00 23.10.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно възстановителните работи на газотурбинeн привод Д336-2Т зав.№70833831061405 120-137 Публична покана

Възложена
02.10.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-129 Публична покана

Възложена
02.10.2012 19.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Доставка на сървърно оборудване Отваряне на ценови оферти

120-062 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Възложена
26.09.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода му през р.Лесновска  120-135 Публична покана

Възложена
26.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 Математическо моделиране на разпространението в атмосферата на вредни вещества CO и NOx, съдържащи се в изходящите отпадъчни газове изпускани в атмосферата при работата на газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) на 6 броя компресорни станции от системата на “Булгартрансгаз” ЕАД  Покана

Възложена
24.09.2012 16.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ“Чирен  Отваряне на ценови оферти

120-064 Документация

Решение за промяна

Възложена
24.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС „Ихтиман”  120-140 Публична покана

Възложена
21.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Ремонт на покрив над машинна зала на компресорен цех в СИЕР Вълчи дол  120-097 Публична покана

Възложена
19.09.2012 27.09.2012 00:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на азот 120-150 Публична покана

Възложена
19.09.2012 02.10.2012 00:00:00 02.10.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-146 Публична покана

Възложена
18.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение  120-120 Публична покана

Възложена
17.09.2012 20.09.2012 00:00:00 20.09.2012 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване и обезвреждане на опасен отпадък (отработени масла)  Покана

Възложена
17.09.2012 27.09.2012 17:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на генератори  120-121 Публична покана

Възложена
17.09.2012 05.10.2012 00:00:00 05.10.2012 17:00:00 Укрепване на ГО „Русе” в землището на с. Каран Върбовка, община Две Могили 120-106 Публична покана

Възложена
03.09.2012 26.09.2012 00:00:00 26.09.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-145 Публична покана

Информация за извършено плащане по Договор № 1316/05.03.2013 г., публикувана на 06.03.2015 г.

Възложена
31.08.2012 17.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ)  Отваряне на ценови оферти

120-084 Документация

Възложена
31.08.2012 14.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-142 Публична покана

Възложена
30.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 АГРС „Самоков” - Реконструкция  120-038 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1309 публикувано на 13.05.2015 год.

Възложена
29.08.2012 19.09.2012 17:00:00 26.09.2012 17:00:00 Изработка и доставка на сглобени единици и детайли за стопъл фитинг Ду 500 Ру 5,4 МРа за обекти:                                        - Пускова камера Ду500 на ГО ВН за гр. Русе                     - Корекция на трасето на ГО "Русе" АГРС "Игнатиево"  Отваряне на ценови оферти

120-123 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
28.08.2012 10.09.2012 00:00:00 10.09.2012 17:00:00 Независима оценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване и други дълготрайни материални активи (ДМА).  120-127 Публична покана

Възложена
24.08.2012 24.09.2012 17:00:00 04.10.2012 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропусквателния режим на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти 2

120-073 Документация

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.03.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 29.05.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.06.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.07.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 24.08.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.09.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.10.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.11.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 21.12.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 25.01.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 22.02.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.03.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключен договор № 1604 от 28.04.2014 г.

Обявление за изменение на договор № 1605 от 28.04.2014 г., пубикувано на 20.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор №1605/28.04.2014 г., публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за приключен договор № 1605 от 28.04.2014 г.

Възложена
24.08.2012 11.09.2012 00:00:00 11.09.2012 17:00:00 Изпълнение на строителни работи за "Новоизградена газоизмервателна станция (ГИС) - Ястребово"  120-128 Публична покана

Възложена
23.08.2012 07.09.2012 00:00:00 17.09.2012 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски № 35125339901007 и НК-12 СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

120-046 Документация

Решение за прекратяване

Възложена
22.08.2012 10.09.2012 17:00:00 10.09.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системата за пренос на природен газ І-ва позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за: Строеж 1: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00 (при с. Вълково); Строеж 2: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 1203 - 1205 (при с.Тополница) ІІ-ра позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за: Строеж 1:Укрепване на ГО „Русе” в землището на с. Каран Върбовка, община Две Могили; Строеж 2: Защита на разкрита газопроводна тръба от ГО-ВН Русе” при подводен преход през р. Бели Лом – км.39 ІІІ-та позиция: Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционните проекти за: Строеж 1: „Закрито помощение за автопарк КС Провадия” Строеж 2: „Склад с локални очистни съоръжения за свежо и отработено масло КС Провадия” 120-091 Публична покана

Плащане 01 по дог.№1220/16.11.2012 г. публикувано на 08.02.2016 г.

Възложена
20.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 00:00:00 ПГХ Чирен- подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК  Отваряне на ценови оферти

120-060 Документация

Отговор на въпрос

Възложена
20.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 120-130 Публична покана

Възложена
13.08.2012 23.08.2012 00:00:00 23.08.2012 17:00:00 Рехабилитация на магистралния газопровод в участъка от ОС "Беглеж" до ОС "Нови Искър"  120-110 Публична покана

Възложена
07.08.2012 21.08.2012 00:00:00 21.08.2012 17:00:00 Доставка на затварящ механизъм за пускова камера  120-093 Публична покана

Възложена
06.08.2012 17.08.2012 00:00:00 17.08.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-074 Публична покана

Възложена
03.08.2012 20.08.2012 17:00:00 27.08.2012 17:00:00 Доставка на преобразуватели на налягане  Отваряне на ценови оферти

120-054 Документация

Отговори на въпроси

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 23.12.2014 г.

Възложена
01.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ 70П  120-042 Публична покана

Възложена
31.07.2012 10.08.2012 00:00:00 10.08.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-114 Публична покана

Възложена
30.07.2012 09.08.2012 00:00:00 09.08.2012 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол на заваръчни съединения и дефекти в тръби  120-105 Публична покана

Отговори на въпроси

Възложена
25.07.2012 04.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Застраховане имуществото и служителите на “Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

110-127 - Документация

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2

Отговори на въпроси 3

Отговори на въпроси 4

Отговори на въпроси 5

Възложена
24.07.2012 24.08.2012 00:00:00 03.09.2012 17:00:00 Комплексна доставка, шеф-монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване за ГИС „Русе-изток”  Отваряне на ценови оферти

120-087 Документация

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1282/23

Възложена
20.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)  Отваряне на ценови оферти

120-079 Документация

Възложена
18.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на експлоатационни пакери и преходници  120-056 Документация

Възложена
11.07.2012 23.07.2012 00:00:00 23.07.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент  120-111 Публична покана

Възложена
05.07.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в „Булгартрансгаз” ЕАД  120-101 Публична покана

Възложена
27.06.2012 09.07.2012 00:00:00 09.07.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-099 Публична покана

Възложена
26.06.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 ПГХ "Чирен" - реконструкция на складове за леснозапалими течности и привеждането им в съответствие с изискванията за Данъчен склад 120-051 Публична покана

Плащане по Договор №1179, публикувано на 23.03.2015г.

Възложена
25.06.2012 03.07.2012 00:00:00 03.07.2012 00:00:00 Поддръжка на Check Point продукти  БТГ-24-00-1769 - Покана

Възложена
25.06.2012 06.07.2012 00:00:00 06.07.2012 17:00:00 Доставка на периферна техника  120-094 Публична покана

Възложена
19.06.2012 10.07.2012 00:00:00 10.07.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-059 Публична покана

Възложена
14.06.2012 06.07.2012 17:00:00 13.07.2012 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при преходи през р.Струма              І-ва обособена позиция: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00(при с. Вълково)            ІІ-ра обособена позиция:   Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 1203 - 1205 (при с.Тополница)  Отваряне на ценови оферти

120-044 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Плащане по Договор № 1493, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1175, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1175/28.09.2012 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Възложена
11.06.2012 25.06.2012 00:00:00 25.06.2012 17:00:00 Доставка на метанол (метилов алкохол) 120-080 Публична покана

Възложена
11.06.2012 22.06.2012 00:00:00 22.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори  120-086 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Възложена
08.06.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-078 Публична покана

Възложена
06.06.2012 27.06.2012 00:00:00 27.06.2012 17:00:00 Боядисване на заграждения на линейни кранови възли, очистни съоръжения и станции за катодна защита към СИЕР „Вълчи дол” и на въздушни преходи по Магистрален и Транзитен газопроводи и газопроводно отклонение към ЮИЕР „Стара Загора” І-ва обособена позиция: Боядисване на заграждения на линейни кранови възли, очистни съоръжения и станции за катодна защита към Транзитен газопровод (ТГ)-1, ТГ-2, Магистрален газопровод (МГ) Ду 1000 и МГ-юг Ду 700, СИЕР „Вълчи дол” ІІ-ра обособена позиция: Боядисване на заграждения на линейни кранови възли и очистно съоръжение към МГ-север Ду 700, СИЕР „Вълчи дол” ІІІ-та обособена позиция: Боядисване на въздушни преходи по Магистрален и Транзитен газопроводи и газопроводно отклонение към ЮИЕР „Стара Загора”   120-050 Публична покана

Плащане на задържани 5% по дог.1181 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане на задържани 5% по дог.1182 публикувано на 28.12.2015 г.

Възложена
04.06.2012 15.06.2012 00:00:00 15.06.2012 17:00:00 Доставка на разходомери за природен газ  120-070 Публична покана

Възложена
01.06.2012 06.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Проучване и проектиране на подобект “Газопровод Лозенец-Недялско” от обект “Транзитен газопровод №2 за Турция”  120-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Уведомление

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 23.03.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 01.06.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 29.12.2015 г.

Обявление за приключен договор №1275, публикувано на 08.08.2018 г.

Възложена
29.05.2012 08.06.2012 00:00:00 08.06.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-077 Публична покана

Възложена
23.05.2012 04.06.2012 00:00:00 04.06.2012 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър  120-075 Публична покана

Възложена
23.05.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Проектиране и изграждане на паркинг към Ремонтна база - Ботевград на „Булгартрансгаз” ЕАД  120-015 Публична покана

Възложена
23.05.2012 18.06.2012 00:00:00 18.06.2012 17:00:00 КС Кардам 2 – изграждане на собствен водоизточник за технически нужди   120-017 Публична покана

Възложена
23.05.2012 25.06.2012 00:00:00 05.07.2012 17:00:00 Изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе – Гюргево (Междусистемна газова връзка България - Румъния)  Отваряне на ценови оферти

120-034 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен нъпрос 4

Плащане по Договор №1154, публикувано на 30.10.2014г.

Плащане по Договор №1154, публикувано на 04.03.2014г.

Възложена
17.05.2012 01.06.2012 00:00:00 01.06.2012 17:00:00 Доставка на система за дистанционно управление на комуникационни съоръжения в НУП, ГИС, АГРС 120-061 Публична покана

Възложена
16.05.2012 12.06.2012 00:00:00 12.06.2012 17:00:00 Компресорна станция “Странджа” – проектиране и изграждане на пясъчно-чакълен филтър 120-058 Публична покана

Възложена
16.05.2012 28.05.2012 00:00:00 28.05.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 120-069 Публична покана

Възложена
16.05.2012 30.05.2012 00:00:00 30.05.2012 17:00:00 Доставка на мотокар 120-076 Публична покана

Възложена
14.05.2012 28.05.2012 00:00:00 07.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и ремонт на компресор за природен газ RV080/01F от ГТКА № 4 на КС “Странджа” Удължаване на срока

120-037 Документация

Възложена
08.05.2012 21.05.2012 00:00:00 21.05.2012 17:00:00 Доставка на муфи 120-052 Публична покана

Възложена
07.05.2012 18.05.2012 00:00:00 18.05.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти  120-063 Публична покана

Възложена
07.05.2012 17.05.2012 00:00:00 17.05.2012 17:00:00 Доставка на инструменти 120-030 Публична покана

Възложена
26.04.2012 10.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-055 Публична пакана

Възложена
26.04.2012 11.05.2012 00:00:00 11.05.2012 17:00:00 Доставка на летни автомобилни гуми  120-048 Публична покана

Възложена
25.04.2012 23.05.2012 00:00:00 23.05.2012 17:00:00 Ремонт на желязо-решетъчни стълбове на електропроводи захранващи Компресорни станции, в т. ч.:                        І-ва обособена позиция: Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропровод 20 kV „Газстрой”, захранващ КС „Странджа”                                  ІІ-ра обособена позиция:Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропроводи 20kV, захранващи КС „Кардам”  120-047 Публична покана

Възложена
24.04.2012 15.05.2012 17:00:00 22.05.2012 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане и резервни части за тях Отваряне на ценови оферти

120-032 Документация

Възложена
12.04.2012 27.04.2012 00:00:00 27.04.2012 17:00:00 Доставка на изолационни материали  120-049 Публична покана

Възложена
12.04.2012 03.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Доставка на ремонтни ръкави  Отваряне на ценови оферти

120-045 Документация

Възложена
04.04.2012 19.04.2012 00:00:00 19.04.2012 17:00:00 Доставка на GSM апарати  120-035 Публична покана

Възложена
03.04.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия 120-040 Публична покана

Възложена
30.03.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Доставка на помпи  120-033 Публична покана

Възложена
30.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти   120-027 Публична покана

Възложена
29.03.2012 11.04.2012 00:00:00 11.04.2012 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД  110-119 Публична покана

Възложена
29.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за аварийно електро захранване  120-007 Публична покана

Възложена
26.03.2012 12.04.2012 00:00:00 12.04.2012 17:00:00 Доставка на автомати за аварийно затваряне на кран  120-028  Документация

Възложена
26.03.2012 06.04.2012 00:00:00 06.04.2012 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване и поддръжка на Информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от ГПС на “БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, обучение на специалисти на Възложителя и оказване на техническа помощ за извършване на допълнителни дейности, свързани със система WPS 32  120-015 Публична покана

Възложена
19.03.2012 30.03.2012 17:00:00 30.03.2012 17:00:00 Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за строеж: “Междусистемна газова връзка България - Румъния”, за частта на българска територия, в т.ч. наземна част и преход през р.Дунав  120-026  Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 10.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 15.01.2015 г.

Възложена
24.02.2012 09.03.2012 17:00:00 16.03.2012 17:00:00 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно  120-021 Документация

Отговор на поставен въпрос 

Възложена
24.02.2012 16.03.2012 17:00:00 26.03.2012 17:00:00 Доставка на технологично оборудване за междусистемна връзка Русе-Гюргево Отваряне на ценови оферти

120-011 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1187

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1205

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1214

Възложена
23.02.2012 07.03.2012 00:00:00 07.03.2012 17:00:00 Доставка на автомат за аварийно затваряне на кран  120-016 Покана

Възложена
26.01.2012 21.02.2012 17:00:00 28.02.2012 17:00:00 Избор на консултант за изпълнение на дейностите по Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: І-ва обособена позиция: 1. Транзитен газопровод – лупинг от КС „Кардам” до с. Одринци Пускова камера на очистно съоръжение (при КС „Кардам 2”) 2. Транзитен газопровод – лупинг от КС „Кардам” до с. Одринци Приемна камера на очистно съоръжение (при КВ „Одринци”) 3. Транзитен газопровод – лупинг от с. Рупча до КС „Лозенец” – Пускова камера на ОС (при с. Рупча) 4. Транзитен газопровод №2 – Рупча – Лозенец, Очистно съоръжение – Приемна камера (при КС „Лозенец”) ІІ-ра обособена позиция 1. ГРС „Нови пазар” - реконструкция; 2. Корекция на трасето на ГО „Русе”; ІІІ-та обособена позиция Изграждане на собствени водоизточници за технически нужди: 1. КС „Кардам 2” – собствен водоизточник за промишлени нужди 2. ГРС „София-4 – Иваняне” – реконструкция и пристрояване. Изграждане на собствен водоизточник за технически нужди ІV-та обособена позиция 1.ГИС „Дупница” – нова измервателна линия за „Рила газ” ЕАД; 2.ГИС „Сандански” - нова измервателна линия за „Рила газ” ЕАД и изходящ газопровод до точката на присъединяване  110-071 Документация

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1114, публикувано на 04.03.2015 г.

Възложена
26.01.2012 09.02.2012 17:00:00 16.02.2012 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини  120-005 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Възложена