Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
20.09.2011 10.10.2011 00:00:00 20.10.2011 00:00:00 ПГХ Чирен – Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 110-063 Документация

Възложена
15.09.2011 14.10.2011 00:00:00 24.10.2011 00:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище Чирен с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 110-048 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
01.09.2011 09.09.2011 00:00:00 09.09.2011 00:00:00 Извозване и последващо оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Покана

Удължаване на срок

Възложена
01.09.2011 30.09.2011 00:00:00 30.09.2011 00:00:00 Проектиране и изграждане на паркинг към Ремонтна база - Ботевград на „Булгартрансгаз” ЕАД 110-056   Покана

Възложена