Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.06.2011 15.07.2011 17:00:00 25.07.2011 17:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за обект “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” 100-094 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
14.06.2011 11.07.2011 17:00:00 18.07.2011 17:00:00 Проучване и проектиране за осъществяване на ремонтни дейности за Намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК към ПГХ „Чирен” 110-044 Документация

Възложена
14.06.2011 04.07.2011 16:00:00 14.07.2011 16:00:00 Модернизация на компресорни станции, чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати 100-096 Документация

Възложена
08.06.2011 01.07.2011 17:00:00 08.07.2011 17:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ “Чирен” 100-131 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпрос 2

Отговор на поставени въпрос 3

Възложена
08.06.2011 27.06.2011 17:00:00 04.07.2011 17:00:00 Изграждане на склад за пробивна машина “Уилямсън” към база на БТРВ - Ботевград 100-110 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпроси 2

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 30.10.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 28.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 20.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 24.11.2015 г.

Възложена
06.06.2011 17.06.2011 17:00:00 27.06.2011 17:00:00 Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. Отваряне на ценови оферти

110-007 Документация

Възложена