Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2011 06.05.2011 17:00:00 16.05.2011 17:00:00 Доставка на ултразвукови разходомери Отваряне на ценови оферти

110-004  

Отговори на поставени въпроси

Възложена
25.03.2011 04.04.2011 17:00:00 04.04.2011 17:00:00 Доставка на 2 бр. електродвигатели за АВГ 110-014 Покана

Възложена
25.03.2011 31.03.2011 17:00:00 31.03.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор със заводски № 2053 от ГТКА № 1 от КС Провадия 110-015 Покана

Възложена
18.03.2011 04.04.2011 17:00:00 14.04.2011 17:00:00 Закупуване на проектна документация за преносен газопровод “Русе - Гюргево” - наземна част на българска територия към обект “Междусистемна връзка България - Румъния” 100-099 Документация

Информация за изпълнен договор публикувана на 16.12.2015

Възложена
07.03.2011 25.03.2011 17:00:00 25.03.2011 17:00:00 Сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители за 2011 БТГ-195 Покана

Възложена