Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
17.01.2011 25.02.2011 17:00:00 07.03.2011 17:00:00 Кадастрално заснемане на част от газопроводни  мрежи към експлоатационни райони „Ботевград”, „Вълчи дол”, „Ихтиман” и  ПГХ   “Чирен” І-ва обособена позиция: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район „Ботевград”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 50.33 км ІІ-ра обособена позиция: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район „Вълчи дол”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 50.31 км ІІІ-та обособена позиция: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район „Ихтиман”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 30.85 км ІV-та обособена позиция: Кадастрално заснемане на шлейфи към ПГХ „Чирен”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 42.04 км Отваряне на Ценови оферти

100-017 Документация

Отговори на поставени въпроси

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Отговори на поставени въпроси 4

Отваряне на оферти - промяна на място и час

Възложена