Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.12.2011 10.01.2012 00:00:00 10.01.2012 17:00:00 Калибриране на 12" ултразвуков разходомер на нагнетателна линия в ПГХ Чирен в лицензирана лаборатория в чужбина  Удължаване на срока

110-121  Документация

Възложена
27.12.2011 10.02.2012 00:00:00 20.02.2012 17:00:00 Модернизация на компресорни станции чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати  110-077 Документация

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 22.10.2014 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 16.02.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 20.05.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 13.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 23.09.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 29.12.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 15.01.2016 г.

Обявление за приключен договор №1355/17.04.2013 г.

Възложена
27.12.2011 20.01.2012 00:00:00 30.01.2012 17:00:00 Извършване на инспеция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат №1 (ГТКА) от КС "Провадия"  Удължаване на срока

110-111  Документация

Възложена
27.12.2011 27.01.2012 00:00:00 06.02.2012 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски №35125339901007 НК-12СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

110-081  Документация

Възложена
16.12.2011 22.12.2011 00:00:00 23.12.2011 14:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2011 г.  БТГ 24-00-3344 Покана

Възложена
14.12.2011 16.12.2011 00:00:00 16.12.2011 13:00:00 Инспекция, рехабилитация и тест на газово уплътнение T.28BD Tandem  БТГ 24-00-3324 Покана

Възложена
14.12.2011 21.12.2011 00:00:00 21.12.2011 17:00:00 Супервизия при демонтажно- монтажни работи на проточни части на центробежни компресори RV080  БТГ 24-00-3308 Покана

Възложена
07.12.2011 27.12.2011 00:00:00 06.01.2012 17:00:00 Доставка на разходомери Отваряне на ценови оферти

110-100 Документация

Възложена
18.11.2011 09.12.2011 00:00:00 19.12.2011 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател /ГТД/ Д336-2Т, със заводски № 70833831061405 от ГТКА № 3 на КС „Лозенец”  110-074 Документация

Възложена
18.11.2011 09.12.2011 00:00:00 19.12.2011 17:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за обект “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”  110-113 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Плащане по Договор № 1450, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, публикувана на 22.05.2017 г.

Възложена
17.11.2011 01.12.2011 00:00:00 27.12.2011 17:00:00 Доставка на оптично оборудване с наблюдение  110-115 Открит конкурс

Информация за върната гаранция за изпълнение, публ. на 19.06.2015г.

Възложена
17.11.2011 17.12.2011 00:00:00 27.12.2011 17:00:00 Доставка на оборудване за Индивидуален сепарационен възел на новоизграждащия се сондаж Е-72  Отваряне на ценови оферти

110-064 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
15.11.2011 02.12.2011 17:00:00 02.12.2011 17:00:00 ПГХ - Чирен – ремонт на нивомери в басейна и в баката за омекотена вода - проектиране и доставка  Удължаване на срока

110-072 Покана

Отговор на поставен въпрос

Възложена
14.11.2011 23.11.2011 17:00:00 23.11.2011 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2011 г.  Покана

Методика

Описание на поръчката

Възложена
13.10.2011 10.11.2011 17:00:00 10.11.2011 17:00:00 “ПГХ Чирен – ремонт на вентилационни кули – проектиране” 110-066 Покана

Възложена
13.10.2011 10.11.2011 00:00:00 10.11.2011 17:00:00  Сервизно извънгаранционно обслужване и  поддръжка на Информационната  система WPS32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от  ГПС на “БУЛГАРТРАНСГАЗ”- ЕАД 110-102 Покана

Удължаване на срок

Възложена
12.10.2011 26.10.2011 00:00:00 02.11.2011 17:00:00 Доставка на компютърно оборудване и принадлежности 110-091 Документация

Отговор на поставен въпрос

информация относно връщане гаранция за изпълнение, публ. на 04.03.2015г.

Възложена
12.10.2011 14.11.2011 00:00:00 14.11.2011 17:00:00 Проектиране и изграждане на Геодезични контролно-измервателни системи (ГКИС) и вертикална планировка - Iви етап от укрепване на склонови масиви по трасето на Транзитния газопровод за Гърция, при км. 5+600 и км. 7+200 110-012 Покана

Възложена
11.10.2011 25.10.2011 00:00:00 04.11.2011 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 110-095 Документация

Възложена
10.10.2011 11.11.2011 17:00:00 21.11.2011 17:00:00 Предмет на поръчката: „Доставка на газова арматура” Обособена позиция № 1 с наименование „Сферична арматура” Обособена позиция № 2 с наименование „Пробкова арматура” Обособена позиция № 3 с наименование „Регулираща арматура” Обособена позиция № 4 с наименование „Предпазна арматура” Обособена позиция № 5 с наименование „Резервни задвижвания за ремонт на кранове” Отваряне на ценови оферти

110-082 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
20.09.2011 10.10.2011 00:00:00 20.10.2011 00:00:00 ПГХ Чирен – Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 110-063 Документация

Възложена
15.09.2011 14.10.2011 00:00:00 24.10.2011 00:00:00 Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-72 на подземно газово хранилище Чирен с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа 110-048 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
01.09.2011 09.09.2011 00:00:00 09.09.2011 00:00:00 Извозване и последващо оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Покана

Удължаване на срок

Възложена
01.09.2011 30.09.2011 00:00:00 30.09.2011 00:00:00 Проектиране и изграждане на паркинг към Ремонтна база - Ботевград на „Булгартрансгаз” ЕАД 110-056   Покана

Възложена
30.08.2011 19.09.2011 00:00:00 29.09.2011 00:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентно бутало с ЕМАТ технология на магистрален газопровод DN 700 (28”) в участъка ОС „Беглеж” – ОС „Нови Искър” с дължина 125 км. 110-068   Документация

Възложена
12.08.2011 31.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонта на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14СТ със зав.№35125339901007 и НК-12СТ със зав.№90202ст056 110-080  Покана

Възложена
11.08.2011 31.08.2011 17:00:00 31.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен двигател тип ДТ70П, зав. № ДОП 705002 110-078 Покана

Удължаване на срок

Възложена
02.08.2011 16.08.2011 17:00:00 16.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен двигател Д336-2Т зав. № 70833831061405 от ГТКА № 3 на КС «Лозенец» Възложена
27.06.2011 15.07.2011 17:00:00 25.07.2011 17:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за обект “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово” 100-094 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
14.06.2011 11.07.2011 17:00:00 18.07.2011 17:00:00 Проучване и проектиране за осъществяване на ремонтни дейности за Намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК към ПГХ „Чирен” 110-044 Документация

Възложена
14.06.2011 04.07.2011 16:00:00 14.07.2011 16:00:00 Модернизация на компресорни станции, чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати 100-096 Документация

Възложена
08.06.2011 27.06.2011 17:00:00 04.07.2011 17:00:00 Изграждане на склад за пробивна машина “Уилямсън” към база на БТРВ - Ботевград 100-110 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпроси 2

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 30.10.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 28.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 20.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1704, публикувано на 24.11.2015 г.

Възложена
08.06.2011 01.07.2011 17:00:00 08.07.2011 17:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ “Чирен” 100-131 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставени въпрос 2

Отговор на поставени въпрос 3

Възложена
06.06.2011 17.06.2011 17:00:00 27.06.2011 17:00:00 Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. Отваряне на ценови оферти

110-007 Документация

Възложена
30.05.2011 20.06.2011 17:00:00 30.06.2011 17:00:00 Профилактика на продуктова зона на 4 броя сондажи – Р-3б, Е-31, Е-33 и Е-50 110-008 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
27.05.2011 10.06.2011 17:00:00 20.06.2011 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 110-005 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отговор на поставени въпроси 2

Отговор на поставени въпроси 3

Възложена
19.04.2011 29.04.2011 17:00:00 29.04.2011 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) 110-031 Покана

Възложена
31.03.2011 06.05.2011 17:00:00 16.05.2011 17:00:00 Доставка на ултразвукови разходомери Отваряне на ценови оферти

110-004  

Отговори на поставени въпроси

Възложена
25.03.2011 04.04.2011 17:00:00 04.04.2011 17:00:00 Доставка на 2 бр. електродвигатели за АВГ 110-014 Покана

Възложена
25.03.2011 31.03.2011 17:00:00 31.03.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор със заводски № 2053 от ГТКА № 1 от КС Провадия 110-015 Покана

Възложена
18.03.2011 04.04.2011 17:00:00 14.04.2011 17:00:00 Закупуване на проектна документация за преносен газопровод “Русе - Гюргево” - наземна част на българска територия към обект “Междусистемна връзка България - Румъния” 100-099 Документация

Информация за изпълнен договор публикувана на 16.12.2015

Възложена
07.03.2011 25.03.2011 17:00:00 25.03.2011 17:00:00 Сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители за 2011 БТГ-195 Покана

Възложена
17.01.2011 25.02.2011 17:00:00 07.03.2011 17:00:00 Кадастрално заснемане на част от газопроводни  мрежи към експлоатационни райони „Ботевград”, „Вълчи дол”, „Ихтиман” и  ПГХ   “Чирен” І-ва обособена позиция: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район „Ботевград”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 50.33 км ІІ-ра обособена позиция: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район „Вълчи дол”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 50.31 км ІІІ-та обособена позиция: Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа на експлоатационен район „Ихтиман”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 30.85 км ІV-та обособена позиция: Кадастрално заснемане на шлейфи към ПГХ „Чирен”, в това число газопроводи и съоръжения с обща дължина 42.04 км Отваряне на Ценови оферти

100-017 Документация

Отговори на поставени въпроси

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Отговори на поставени въпроси 4

Отваряне на оферти - промяна на място и час

Възложена