Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.09.2010 22.10.2010 17:00:00 29.10.2010 17:00:00 Проучване и проектиране за осъществяване на ремонтни дейности за „Намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК към ПГХ „Чирен” 100-044 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
20.09.2010 30.09.2010 17:00:00 30.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа 100-060 Покана

Възложена
20.09.2010 10.11.2010 17:00:00 10.11.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 100-063 Покана

Удължаване на срок

Възложена
20.09.2010 28.09.2010 17:00:00 28.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии WatsonLink 2+ и резервни блокове за разширяване на цифровата телеметрична информационна система 100-059 Покана

Възложена
17.09.2010 21.09.2010 17:00:00 21.09.2010 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартрансгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) 100-054 Покана

Възложена
17.09.2010 17.09.2010 00:00:00 21.09.2010 17:00:00 Извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове и шум 100-056 Покана

Възложена
17.09.2010 18.10.2010 17:00:00 25.10.2010 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ  “Чирен” 100-001 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
02.09.2010 13.09.2010 17:00:00 13.09.2010 17:00:00 "Доставка на сплайсер за заваряване на оптични влакна и комплект инструменти" 100-033 Документация

Възложена
02.09.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 "Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)" 100-055 Документация

Възложена