Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.08.2010 03.09.2010 17:00:00 03.09.2010 17:00:00 "Доставка на скенер за оразмеряване и оценка на външни дефекти по тръбопроводи" 100-021 Документация

Възложена
25.08.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 Доставка на материали за изолация на газопроводи 100-083  Документация

Възложена
10.08.2010 31.08.2010 17:00:00 07.09.2010 17:00:00 Защитни съоръжения към Транзитната система за пренос на природен газ, прилежащи към експлоатационен район “Ихтиман” на “Булгартрансгаз” ЕАД І-ва обособена позиция: Реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма ІІ-ра обособена позиция: Проектиране и изпълнение на укрепителни съоръжения на склона южно от КС “Ихтиман” 100-007 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
09.08.2010 20.08.2010 17:00:00 20.08.2010 17:00:00 Обект на поръчката: Изкупуване и последващо оползотворяване на „Оловни акумулаторни батерии” с Код 16 06 01* и “Ni-Cd батерии” с Код 16 06 02* БТГ 24-00-1778 Покана

Възложена
09.08.2010 10.09.2010 17:00:00 10.09.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор,   Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: ПГХ “Чирен” - Дублиране на разходомери на вход/изход от/към ПГХ “Чирен” по газопроводите Враца-1 и Враца-2 и на разходомера на линията за нагнетяване при ПГХ “Чирен”     КС “Полски Сеновец” - система за регулиране на газовия поток 100-027 Покана

Възложена
09.08.2010 30.08.2010 17:00:00 30.08.2010 17:00:00 Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол: 1. Магистрален газопровод в землището на с.Врачанци, общ.Добрич (подводен преход); 2.  Магистрален газопровод - юг на км.44 (въздушен преход при Дългопол 1); 3. ГО "Търговище" -  км.7.2 при с.Чудомир, общ. Лозница (подводен преход); 4. ГО "Търговище -  км.8.4 при с.Голямо Соколово, общ. Търговище (подводен преход); 5. ГО "Лозница", на км. 1.8 при с Студенец, общ. Лозница (нов подводен преход) 100-024 Покана

Възложена
06.08.2010 31.08.2010 17:00:00 31.08.2010 17:00:00 Проектиране и изграждане на Геодезични контролно-измервателни системи (ГКИС) и вертикална планировка - Iви етап от укрепване на склонови масиви по трасето на Транзитния газопровод за Гърция, при км. 5,600 и км. 7,200 100-015 Покана

Възложена
06.08.2010 18.08.2010 17:00:00 18.08.2010 17:00:00 Укрепване на Магистрален газопровод - юг на км 47,9 и съоръженията към него 100-076 Покана

Възложена
06.08.2010 17.08.2010 17:00:00 17.08.2010 17:00:00 ПГХ Чирен – Ремонт на резервоар за кондензат V500 м3 100-075 Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена