Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.02.2010 01.04.2010 17:00:00 01.04.2010 17:00:00 Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строеж: АГРС „Самоков” - реконструкция 110-011 Документация

Възложена
24.02.2010 16.03.2010 16:00:00 26.03.2010 17:00:00 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” - втори етап 090-143 Документация

Възложена
15.02.2010 22.02.2010 17:00:00 22.02.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор и Координатор по безопасност и здраве за строеж: КС „Ихтиман” – преустройство на акумулаторно помещение 100-012 Покана

Възложена