Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.12.2010 13.01.2010 00:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

Възложена
30.12.2010 13.01.2010 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване  100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Възложена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

Възложена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване 100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Възложена
15.12.2010 03.01.2011 17:00:00 10.01.2011 17:00:00 Доставка и монтаж на котли 100-022 Документация

Възложена
15.12.2010 29.12.2010 00:00:00 05.01.2011 17:00:00 Доставка на вторични преобразуватели на разход 100-092 Документация

Възложена
10.12.2010 28.12.2010 17:00:00 04.01.2011 17:00:00 Извършване на физико-химични анализи на масла, пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 100-091 Документация

Възложена