Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
18.01.2010 01.02.2010 17:00:00 08.02.2010 17:00:00 Доставка на специализирани съдове за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци генерирани от дейността на експлоатационните площадки на "Булгартрансгаз" ЕАД 090-139 Документация

Възложена
14.01.2010 25.01.2010 17:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 100-003 Покана

Възложена
14.01.2010 22.01.2010 17:00:00 22.01.2010 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 100-006 Покана

Възложена
11.01.2010 26.01.2010 00:00:00 05.02.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на "Булгартрансгаз" ЕАД 100-004 покана

Удължаване на срок

Възложена
08.01.2010 20.01.2010 00:00:00 20.01.2010 17:00:00  Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за следните строежи: 1. КС „Ихтиман”. Измервателен възел при кран АП1; 2. Газопроводно отклонение и ГИС “Разлив”. 090-167 Покана

090-157.pdf

Възложена