Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.12.2010 13.01.2010 00:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

Възложена
30.12.2010 13.01.2010 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване  100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Възложена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка на комплект мрежови маршрутизатори за пакетен пренос 100-032 Документация

Възложена
30.12.2010 13.01.2011 17:00:00 20.01.2011 17:00:00 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърно оборудване 100-118 Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
30.12.2010 14.01.2011 17:00:00 21.01.2011 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери 100-120 Документация

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 2

Възложена
15.12.2010 29.12.2010 00:00:00 05.01.2011 17:00:00 Доставка на вторични преобразуватели на разход 100-092 Документация

Възложена
15.12.2010 03.01.2011 17:00:00 10.01.2011 17:00:00 Доставка и монтаж на котли 100-022 Документация

Възложена
10.12.2010 28.12.2010 17:00:00 04.01.2011 17:00:00 Извършване на физико-химични анализи на масла, пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД” 100-091 Документация

Възложена
17.11.2010 30.11.2010 16:30:00 07.12.2010 16:30:00 Изработка и доставка на специално  работно облекло БТГ РД 07-16 Документация

Възложена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане за природен газ 100-102 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 26.11.2010 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК) 100-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

Възложена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 100-100 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
15.10.2010 05.11.2010 17:00:00 12.11.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Крушари” и ““Генерал Тошево” от възлова точка Телекомплекс” захранващи КС “Кардам” и боядисване на 12 бр. ж. р. мълниеприемни мачти 100-025 Документация

Възложена
30.09.2010 22.10.2010 17:00:00 29.10.2010 17:00:00 Проучване и проектиране за осъществяване на ремонтни дейности за „Намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК към ПГХ „Чирен” 100-044 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
20.09.2010 30.09.2010 17:00:00 30.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за WAN мрежа 100-060 Покана

Възложена
20.09.2010 10.11.2010 17:00:00 10.11.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 100-063 Покана

Удължаване на срок

Възложена
20.09.2010 28.09.2010 17:00:00 28.09.2010 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии WatsonLink 2+ и резервни блокове за разширяване на цифровата телеметрична информационна система 100-059 Покана

Възложена
17.09.2010 18.10.2010 17:00:00 25.10.2010 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ  “Чирен” 100-001 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
17.09.2010 17.09.2010 00:00:00 21.09.2010 17:00:00 Извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове и шум 100-056 Покана

Възложена
17.09.2010 21.09.2010 17:00:00 21.09.2010 17:00:00 Осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО) в подразделенията на “Булгартрансгаз” ЕАД от лицензирани лица, които отговарят на  изискванията на чл. 34а, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) 100-054 Покана

Възложена
02.09.2010 13.09.2010 17:00:00 13.09.2010 17:00:00 "Доставка на сплайсер за заваряване на оптични влакна и комплект инструменти" 100-033 Документация

Възложена
02.09.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 "Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)" 100-055 Документация

Възложена
25.08.2010 03.09.2010 17:00:00 03.09.2010 17:00:00 "Доставка на скенер за оразмеряване и оценка на външни дефекти по тръбопроводи" 100-021 Документация

Възложена
25.08.2010 15.09.2010 17:00:00 15.09.2010 17:00:00 Доставка на материали за изолация на газопроводи 100-083  Документация

Възложена
10.08.2010 31.08.2010 17:00:00 07.09.2010 17:00:00 Защитни съоръжения към Транзитната система за пренос на природен газ, прилежащи към експлоатационен район “Ихтиман” на “Булгартрансгаз” ЕАД І-ва обособена позиция: Реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма ІІ-ра обособена позиция: Проектиране и изпълнение на укрепителни съоръжения на склона южно от КС “Ихтиман” 100-007 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
09.08.2010 30.08.2010 17:00:00 30.08.2010 17:00:00 Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол: 1. Магистрален газопровод в землището на с.Врачанци, общ.Добрич (подводен преход); 2.  Магистрален газопровод - юг на км.44 (въздушен преход при Дългопол 1); 3. ГО "Търговище" -  км.7.2 при с.Чудомир, общ. Лозница (подводен преход); 4. ГО "Търговище -  км.8.4 при с.Голямо Соколово, общ. Търговище (подводен преход); 5. ГО "Лозница", на км. 1.8 при с Студенец, общ. Лозница (нов подводен преход) 100-024 Покана

Възложена
09.08.2010 10.09.2010 17:00:00 10.09.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор,   Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строежи: ПГХ “Чирен” - Дублиране на разходомери на вход/изход от/към ПГХ “Чирен” по газопроводите Враца-1 и Враца-2 и на разходомера на линията за нагнетяване при ПГХ “Чирен”     КС “Полски Сеновец” - система за регулиране на газовия поток 100-027 Покана

Възложена
09.08.2010 20.08.2010 17:00:00 20.08.2010 17:00:00 Обект на поръчката: Изкупуване и последващо оползотворяване на „Оловни акумулаторни батерии” с Код 16 06 01* и “Ni-Cd батерии” с Код 16 06 02* БТГ 24-00-1778 Покана

Възложена
06.08.2010 31.08.2010 17:00:00 31.08.2010 17:00:00 Проектиране и изграждане на Геодезични контролно-измервателни системи (ГКИС) и вертикална планировка - Iви етап от укрепване на склонови масиви по трасето на Транзитния газопровод за Гърция, при км. 5,600 и км. 7,200 100-015 Покана

Възложена
06.08.2010 18.08.2010 17:00:00 18.08.2010 17:00:00 Укрепване на Магистрален газопровод - юг на км 47,9 и съоръженията към него 100-076 Покана

Възложена
06.08.2010 17.08.2010 17:00:00 17.08.2010 17:00:00 ПГХ Чирен – Ремонт на резервоар за кондензат V500 м3 100-075 Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
30.06.2010 30.07.2010 17:00:00 06.08.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропровод 20 kV “Газстрой” захранващ КС “Странджа” 100-010 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Възложена
30.06.2010 27.07.2010 17:00:00 03.08.2010 17:00:00 Изграждане на склад за пробивна машина "Уилямсън" към база на БТРВ -Ботевград 100-002 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Възложена
22.06.2010 24.06.2010 00:00:00 24.06.2010 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 100-071 Покана

Възложена
04.06.2010 16.07.2010 17:00:00 16.07.2010 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски сеновец” 100-014 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
02.06.2010 20.06.2010 17:00:00 20.06.2010 17:00:00 Сервизно обслужване на пожарогасители за 2010г. 100-048 Покана

Възложена
31.05.2010 04.06.2010 17:00:00 04.06.2010 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване на видео стена в Централна диспечерска служба /ЦДС/ на „Булгартрансгаз” ЕАД 100-050 Покана

Възложена
28.04.2010 05.05.2010 17:00:00 05.05.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на автомобилни гуми 100-038 Покана

Възложена
08.04.2010 16.04.2010 16:00:00 16.04.2010 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 100-029 Покана

Възложена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Доставка на захранващи блокове и универсален честотен трансдюсер 100-028 Покана

Възложена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Абонаментно техническо обслужване на климатизатори и централна климатизация - чилърни инсталации 100-030 Покана

Възложена
01.04.2010 19.04.2010 17:00:00 19.04.2010 17:00:00 Доставка материали и инструменти за възстановяване на HDPE тръби за оптичен кабел 100-031 Покана

Възложена
30.03.2010 26.04.2010 17:00:00 03.05.2010 17:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ  “Чирен” 100-013 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
30.03.2010 23.04.2010 16:00:00 30.04.2010 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода през р.Лесновска 090-127 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
25.03.2010 30.04.2010 17:00:00 30.04.2010 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-помещение” Подобект 2:  „Служебно-експлоатационен блок – Административна и ремонтна част” Подобект 3 :  „Маслено стопанство”  Подобект 4:  „Помпена станция за ПП нужди” 100-008 Покана

Отговор на поставени въпроси

Плащане по Договор № 788, публикувано на 04.01.2016 г.

Възложена
25.02.2010 01.04.2010 17:00:00 01.04.2010 17:00:00 Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за строеж: АГРС „Самоков” - реконструкция 110-011 Документация

Възложена
24.02.2010 16.03.2010 16:00:00 26.03.2010 17:00:00 Теренни археологически проучвания и мерки за опазване на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” - втори етап 090-143 Документация

Възложена
15.02.2010 22.02.2010 17:00:00 22.02.2010 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка на съответствието на инвестиционния проект, Строителен надзор и Координатор по безопасност и здраве за строеж: КС „Ихтиман” – преустройство на акумулаторно помещение 100-012 Покана

Възложена
18.01.2010 01.02.2010 17:00:00 08.02.2010 17:00:00 Доставка на специализирани съдове за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци генерирани от дейността на експлоатационните площадки на "Булгартрансгаз" ЕАД 090-139 Документация

Възложена
14.01.2010 25.01.2010 17:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 100-003 Покана

Възложена
14.01.2010 22.01.2010 17:00:00 22.01.2010 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 100-006 Покана

Възложена
11.01.2010 26.01.2010 00:00:00 05.02.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на "Булгартрансгаз" ЕАД 100-004 покана

Удължаване на срок

Възложена
08.01.2010 20.01.2010 00:00:00 20.01.2010 17:00:00  Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве за следните строежи: 1. КС „Ихтиман”. Измервателен възел при кран АП1; 2. Газопроводно отклонение и ГИС “Разлив”. 090-167 Покана

090-157.pdf

Възложена