Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2009 04.09.2009 16:00:00 14.09.2009 16:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец” Modernization of the automation control systems of GCUs (Gas Compressor Units) and the overall station control systems of CS (compressor station) Valchi Dol and CS Polski Senovets 090-023 Документация

Brief description

Възложена
27.07.2009 17.08.2009 16:00:00 27.08.2009 17:00:00 Съставяне и регистриране на технически паспорти на съществуващи строежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД - I-ви етап включително:І-ва обособена позиция: Строежи от „Транзитна газо-преносна мрежа”ІІ-ра обособена позиция: Строежи от „Подземно газово хранилище – Чирен 090-093 Документация

Възложена
27.07.2009 Доставка на 14 тона турбинно маслоTPc-32 Възложена
27.07.2009 05.08.2009 17:00:00 05.08.2009 17:00:00 Резервни части за агрегат ЦА - 320 (помпа 9TS (NC320)) 090-113 Документация

Възложена
23.07.2009 24.08.2009 17:00:00 24.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на новопрокарания сондаж Е-72 на ПГХ “Чирен 090-056 Документация

Възложена
23.07.2009 28.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Доставка на резервни модули за цифрови линии Watson Link 2+ 090-108 Покана

Възложена
15.07.2009 04.08.2009 00:00:00 14.08.2009 17:00:00 Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ 090-081  Документация

Възложена
13.07.2009 20.07.2009 17:00:00 20.07.2009 17:00:00 Предоставяне на Интернет трафик за срок от 2 години, инсталация и конфигуриране на софтуерни продукти, реализиращи Интернет сервизи. 090-110 Покана

Възложена
13.07.2009 04.08.2009 17:00:00 14.08.2009 17:00:00 Доставка на резервни части и супервизия при сглобяване и въвеждане в експлоатация на газотурбинен двигател ТНМ 1304-8. 090-097 Документация

Удължаване на срока

Възложена
10.07.2009 31.07.2009 17:00:00 10.08.2009 17:00:00 Инспекция на участъка ОС “Могила” – ОС “Горни Богров” с дължина 221 км от националната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитни инспекционни бутала 090-064 Документация

Възложена
08.07.2009 05.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Проектиране и изпълнение на укрепителни съоръжения на склона южно от КС “Ихтиман” 090-043 Покана

Отговори на поставени въпроси

Удължаване на срок

Възложена
06.07.2009 17.07.2009 00:00:00 17.07.2009 17:00:00 Доставка на камери за видеонаблюдение с използване на IP технология 090-084 Покана

Възложена
02.07.2009 31.07.2009 00:00:00 30.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на излезли от употреба гуми с Код 16 01 03 БТГ 24-00-1989 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Възложена
02.07.2009 16.07.2009 17:00:00 23.07.2009 17:00:00 Доставка на на тонер-касети и мастилници за  принтери, размножителни машини  и факс-апарати 090-099 Документация

Отговори на поставен въпрос 1

Отговори на поставен въпрос 2

Възложена
02.07.2009 21.07.2009 17:00:00 28.07.2009 17:00:00 Изработка и доставка на специално работно облекло 090-088Документация

Отговори на поставени въпроси

Възложена
02.07.2009 09.07.2009 17:00:00 04.09.2009 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване, преработване и рециклиране на оловни акумулаторни батерии с Код 16 06 01 БТГ 24-00-1993

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Възложена