Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.06.2009 24.07.2009 17:00:00 03.08.2009 17:00:00 Сондажно-геофизични измервания на 4 броя експлоатационни сондажи под налягане: (Р-5, Р-13, Е-31 и Е-50) на ПГХ Чирен 090-074 Документация

Възложена
25.06.2009 08.07.2009 17:00:00 15.07.2009 17:00:00 Доставка на 5 броя преносими лазерни уреди за откриване пропуски на природен газ по газопреносната система 090-014 Документация

Възложена
25.06.2009 Доставка на масла - борсова сделка 090-051 Покана

Възложена
23.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Доставка на помпено компресорни тръби 090-020 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отваряне на ценови предложения

Възложена
22.06.2009 17.07.2009 17:00:00 27.07.2009 17:00:00 Изработване на проект за 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 090-058 Документация

Възложена
19.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка на косачки и храсторез 090-098 Покана

Възложена
19.06.2009 20.07.2009 00:00:00 30.07.2009 17:00:00 Доставка на оборудване за “Индивидуален сепарационен възел” на новопрокарания сондаж Е-72 090-042 Документация

Възложена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 00:00:00 Извозване и последващо обезопасяване на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1828 Покана

Възложена
19.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Изкупуване за вторична преработка на отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти БТГ-24-00-1830 покана

Възложена
18.06.2009 20.07.2009 00:00:00 20.07.2009 17:00:00 Саниране на сградния фонд в ГРС “Стамболийски” и АГРС “Раковски”: Подобект: ГРС “Стамболийски” Подобект: АГРС “Раковски” 090-080 Покана

Отоговор на поставени въпроси

Възложена
16.06.2009 09.07.2009 17:00:00 09.07.2009 17:00:00 Привеждане сгради и огради на АГРС ОЦ – юг, АГРС КЦМ и АГРС ВСИ гр. Пловдив в съответствие с Наредба № 7/ 08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: АГРС КЦМ гр. Пловдив; Подобект: АГРС ОЦ-юг гр. Пловдив; Подобект: АГРС ВСИ гр. Пловдив 090-083Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
15.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на медия конвертори ОПТИКА-ETHERNET 952002Покана

Възложена
15.06.2009 14.07.2009 17:00:00 14.07.2009 17:00:00 Строежи ГИС-Павликени - II етап и ГИС Бутово -II етап: изпълнение на доставки и СМР по части "Геодезическа", "СК", "Архитектурна" и "Електрическа" 090-001 Покана

Възложена
15.06.2009 25.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за пречиствателна станция за битово-отпадни води 090-071Покана

Удължаване на срока

Възложена
15.06.2009 24.06.2009 17:00:00 24.06.2009 17:00:00 Доктавка на електродвигател за стартер 090-094 Покана

Възложена
15.06.2009 26.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Доставка и пускане в експлоатация на комплект оборудване за магнитно-прахов безразрушителен контрол 090-063 Покана

Възложена
15.06.2009 23.06.2009 17:00:00 23.06.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел  "Altronic" за запалителни свещи 090-079 покана

Възложена
12.06.2009 19.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на 20 бр. GSM телефонни апарати 090-092 Покана

Възложена
10.06.2009 07.07.2009 17:00:00 17.07.2009 17:00:00 ПГХ Чирен - Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар 090-053 Документация

Възложена
10.06.2009 29.06.2009 17:00:00 29.06.2009 17:00:00 Възстановяване на ЛТ ламарина по технологични сгради на АГРС ТЕЦ север Пловдив 090-076Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
09.06.2009 12.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Дотавка и пускане в експлоатация на 4.бр. дигитални машини за черно-бяло копиране Възложена
05.06.2009 19.06.2009 17:00:00 26.06.2009 17:00:00 Извършване на анализи на масла и води за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  090-033 Документация

Възложена
05.06.2009 29.06.2009 16:00:00 06.07.2009 17:00:00 Текущ ремонт на огради и плодщадки на съоръжения от газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз” ЕАДІ-ва обособена позиция: Компресорна станция (КС) “Кардам 2” – възстановяване на настилка в ограждения на кранови възли № 20 и № 20 АІІ-ра обособена позиция: Възстановяване на настилка в ограждения на очистни съоръжения и кранови възли към район “Вълчи дол”ІІІ-та обособена позиция: Ремонт на огради на АГРС и ГРС към район “Ботевград”  090-028 Документация

Възложена
04.06.2009 18.06.2009 17:00:00 25.06.2009 17:00:00 Доставка на турбинни и ротационни разходомери  090-062 Документация

Възложена
01.06.2009 02.07.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ за следните строежи: “Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”; “Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”  090-041 Покана

Възложена
01.06.2009 25.06.2009 17:00:00 02.07.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Транзитния газопровод за Гърция: Строеж №1: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция от ПК 505+61 до ПК 519+16. Строеж №2: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция при ПК 609. Строеж №3: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция при ПК 633 Строеж №4: Възстановяване на земното покритие върху Транзитния газопровод за Гърция при ПК 643+23  090-050 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена