Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.05.2009 10.06.2009 00:00:00 10.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на пробовземане и анализ на базовото състояние на почвите на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД  090-078 Покана

Възложена
27.05.2009 17.06.2009 00:00:00 17.06.2009 17:00:00 Ремонт покриви на сгради на РЕБ “Загоре” към експлоатационен район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД:Подобект: Ремонт покрив на сграда: Автоработилница и складови помещения към РЕБ „Загоре”;Подобект: Ремонт покрив на сграда: Стол РЕБ „Загоре”;Подобект: Ремонт покрив на административна сграда РЕБ „Загоре” 090-057 Покана

Възложена
27.05.2009 08.06.2009 00:00:00 08.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. и изработване на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ за следните строежи: 1. “Рехабилитация на релейна защита на 110 kV на КС “Вълчи дол”; 2. “Проектиране и подмяна на 6 броя вентилни отводи на 6 kV на КС “Вълчи дол”  090-075 Покана

Възложена
25.05.2009 09.06.2009 00:00:00 09.06.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. и изработване на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Укрепване на Магистрален газопровод при прехода му през р. Лесновска 090-052 Покана

Възложена
25.05.2009 15.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Ремонт по сградния фонд на ГРС “Димитровград” и АГРС “Вулкан Димитровград” към район “Стара Загора” на “Булгартрансгаз” ЕАД: Подобект: Ремонт сграда и ограда на ГРС “Димитровград”; Подобект: Ремонт сграда и ограда на АГРС “Вулкан – Димитровград 090-072 Покана

Възложена
25.05.2009 23.06.2009 17:00:00 30.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на сграден фонд и открити площадки на КС “Вълчи дол”- 2009г. 090-003 Документация

Отговор на поставен въпроси

Възложена
25.05.2009 18.06.2009 16:00:00 25.06.2009 17:00:00 Текущ ремонт на производствено-експлоатационен блок (ПЕБ) - Компресорна станция "Ихтиман" 080-097 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Възложена
25.05.2009 03.06.2009 00:00:00 03.06.2009 17:00:00 Доставка на манометри  090-070 Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Възложена
25.05.2009 09.06.2009 17:00:00 19.06.2009 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 090-061 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Отваряне на ценови предложения

Възложена
21.05.2009 05.06.2009 17:00:00 12.06.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за филтър-сепаратори за природен газ  090-060 Документация

Възложена
19.05.2009 01.06.2009 00:00:00 01.06.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на измерване на стойностите на шум по границите на производствените площадки и в мястото на въздействие на територията на компресорните станции на Булгартрансгаз ЕАД 090-077 Покана

Възложена
18.05.2009 19.05.2009 00:00:00 19.05.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

Удължаване на срока

Възложена
18.05.2009 26.05.2009 00:00:00 26.05.2009 17:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 090-021 Покана

Удължаване на срока

Възложена
18.05.2009 22.05.2009 00:00:00 22.05.2009 15:00:00 Доставка на медия конвентори ОПТИКА-ETHERNET  БТГ-24-00-1392 Покана

Възложена
16.05.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели на природен газ 090-066 Покана

Удължаване на срока

Възложена
13.05.2009 08.06.2009 00:00:00 15.06.2009 17:00:00 Проектиране на ремонтно-възстановителни работи по трасетата на Магистралния газопровод и газопроводни отклонения (ГО) в експлоатационен район “Вълчи дол” при: Подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община Добрич; Въздушен преход “Дългопол” 1 на Магистрален газопровод – юг на км 44; Подводен преход на ГО “Търговище” при км 7,2 при с. Чудомир, общ. Търговище; Въздушен преход над река на ГО “Лозница”, км 1,8.  090-029 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
12.05.2009 05.06.2009 00:00:00 12.06.2009 17:00:00 Проектиране и изграждане на противоерозионни съоръжения по трасето на Магистралния газопровод за България - южен клон, в т.ч.: Строеж № 1: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 362+882 (ПК-1205+12)Строеж № 2: Възстановяване на земното покритие върху МГ за България- южен клон при км 363+025 (ПК-1206+55)  090-006 Документация

Възложена
12.05.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за контролер, производство на фирма "Stahl" 090-048 Покана

Възложена
12.05.2009 17.06.2009 00:00:00 24.06.2009 16:30:00 Реконструкция и рехабилитация на сградeн фонд на компресорна станция “Полски Сеновец” - 2009 г. Текущ ремонт на машинна зала към “Компресорен цех и ремонтен блок” Текущ ремонт на “Служебно-експлоатационен корпус и ремонтен блок” 090-002 Документация

Отговори на поставени въпроси_1

Отговори на поставени въпроси_2

Отговори на поставени въпроси_3

Отговори на поставени въпроси 4

Възложена
11.05.2009 20.05.2009 00:00:00 20.05.2009 17:00:00 Доставка на 6 броя катодни станции 090-055 Покана

Удължаване на срока

Възложена