Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.04.2009 07.05.2009 00:00:00 07.05.2009 17:00:00 Доставка на 11 броя термоизолирани контейнери  090-065 Покана

Възложена
29.04.2009 28.05.2009 00:00:00 28.05.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2. и ал. 8 и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. и изработване на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Газоизмервателна станция “Костенец”  Покана

Покана

Възложена
28.04.2009 22.05.2009 17:00:00 01.06.2009 16:00:00 Предпроектни проучвания и ПУП за строеж: “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”  090-017 Документация

Информация за изпълнен договор№ №733/25.01.2010 г. публикувана на 04.10.2017 г.

Възложена
27.04.2009 29.05.2009 00:00:00 29.05.2009 17:00:00 Проектиране на реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма   090-035 Покана

Възложена
23.04.2009 30.04.2009 00:00:00 30.04.2009 17:00:00 Сключване на договор с акредитирана фирма за извършване на собствени периодични измервания и мониторинг на eмисии на вредни вещества в отпадъчни газове  090-045 Покана

Възложена
22.04.2009 25.05.2009 00:00:00 25.05.2009 17:00:00 Ремонт на подкранов път в склад за резервни части - ПГХ "Чирен"  090-025 Покана

Плащане 01 по дог.590 публикувано на 19.12.2014

Възложена
16.04.2009 22.04.2009 00:00:00 22.04.2009 17:00:00 Доставка на сумиращ разходомер газов кондензат с овални колела БТГ 24-00-1124 Покана

Удължаване на срока

Възложена
09.04.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 16:00:00 Доставка на термоизолирани контейнери  090-038 Покана

Възложена