Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.03.2009 06.04.2009 00:00:00 06.04.2009 17:00:00 Доставка на 3 комплекта трансдюцери   090-024 Покана

Възложена
26.03.2009 08.04.2009 00:00:00 08.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за регулатори тип Grove  090-026 Покана

Възложена
25.03.2009 15.04.2009 00:00:00 15.04.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за системи автоматизация 090-030 Покана

Възложена
23.03.2009 31.03.2009 00:00:00 31.03.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци  БТГ-24-00-841 Покана

Възложена
23.03.2009 23.04.2009 00:00:00 23.04.2009 17:00:00 Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция "Ихтиман" 090-032 Покана

Възложена
23.03.2009 21.04.2009 00:00:00 21.04.2009 17:00:00 І. Абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ), НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, без първоначална оценка на риск; II. Наблюдения за здравното състояние на работниците н служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа на базата на проведените медицински прегледи.  БТГ-24-00-832 Покана

Възложена
20.03.2009 03.04.2009 00:00:00 03.04.2009 17:00:00 Доставка на портативни анализатори на състоянието на търкалящи лагери по SPM или еквивалентен метод  090-019 Покана

Възложена
17.03.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Извършване на калибровка, техническо обслужване и отстраняване на дефекти на уреди  БТГ-24-00-800 Покана

Възложена