Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.02.2009 20.03.2009 00:00:00 20.03.2009 17:00:00 Модернизация на преносната среда на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД в район ”Ботевград” и район “Ихтиман”, с използване на Етернет технология /пакетна комутация/ 090-008 Покана

Писмо за оглед

Плащане 01 по дог.567 публикувано на 15.01.2015

Възложена
25.02.2009 17.03.2009 00:00:00 17.03.2009 17:00:00 Изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Юг" и изпълнение на 2 бр. шахти към измерителна линия "Север"  БТГ-24-00-554 Покана

Отговор на поставен въпрос

Възложена
24.02.2009 09.03.2009 00:00:00 09.03.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя кранове  090-018 Покана

Възложена
19.02.2009 19.02.2009 00:00:00 12.03.2009 17:00:00 Специален високо проходим мултифункционален автомобил за аварийни дейности 090-012 Документация

Отваряне на ценови предложения на 31.03.2009 от 15:00 ч.

Възложена
12.02.2009 06.03.2009 00:00:00 06.03.2009 00:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал. 8 и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следния строеж: “Ремонт на трасето на Транзитния газопровод за Македония при прехода на р. Тополница”  090-009 Покана

Възложена
11.02.2009 11.03.2009 16:00:00 18.03.2009 17:00:00 Пускова камера Dn 500, Pn 5,4 MPa на Газопроводно отклонение - Враца 2, Dn 500 080-187 Документация

Възложена
10.02.2009 10.03.2009 17:00:00 10.03.2009 17:00:00 Ремонт на съобщителна кабелна магистрала на "Булгартрансгаз" ЕАД в участъка от НУП "Живково" до НУП "Богданлия". Удължаване на срока

Удължаване на срока

Възложена
09.02.2009 27.02.2009 00:00:00 27.02.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и изработване на технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ за следните строежи:І-ва позиция: “Склад за тръби – авариен запас – ПГХ “Чирен””ІІ-ра позиция: “Централен ретранслатор - ПГХ “Чирен”ІІІ-та позиция: Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл.142, ал.6, т.2. и ал.8. и чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, за следните строеж: “Основно обновяване на канализационната система на ПГХ “Чирен”” 090-004 Покана

Възложена